Finanse »
Jak prowadzić księgę przychodów ...

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Wydanie II

Autor: Romuald Gabrysz

Ocena:
   4.7/6  Opinie  (9)
Stron: 264
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka)
Wydawca: Onepress

Bądź tani... podatkowo

 • Gotowe schematy księgowania najczęstszych operacji
 • Rozliczanie VAT i podatku dochodowego
 • Zadania praktyczne i zrozumiałe przykłady dla nieksięgowych

Przedsiębiorcy, którzy orientują się w sprawach księgowych swojej firmy, zawsze na tym zyskują. Znają mechanizmy rządzące finansami przedsiębiorstwa, nie zaskakują ich kwoty rozliczeń z tytułu VAT oraz podatku dochodowego. Wiedzą, jakie skutki podatkowe wynikają z ich decyzji, i skutecznie na tym oszczędzają. Współpracują z kontrahentami na zasadach, które są możliwie najtańsze podatkowo. Reguła jest prosta: kto zna system księgowości, zarabia więcej.

Nie zwlekaj! Zacznij realizować koncepcję taniego państwa na własną rękę. Poświęć czas na naukę księgowania, ponieważ to się opłaca. Poznaj klarowne definicje zawiłych pojęć. Opanuj złożoną wiedzę na przejrzystych przykładach. Wykonaj zadania praktyczne. Naucz się:

 • rozliczać płace i delegacje oraz umowy o dzieło i zlecenia,
 • wybierać pomiędzy ryczałtem, kartą podatkową oraz księgą przychodów i rozchodów,
 • amortyzować majątek metodą liniową i przyspieszoną,
 • księgować operacje gospodarcze, w tym dotacje i leasing,
 • prowadzić spis z natury,
 • oddzielać podatkowe koszty uzyskania przychodu od innych kosztów firmy.

Poświęć czas na naukę księgowania.
To się opłaca

Od autora (9)

Część I Informacje ogólne (11)

1. Podmioty zobowiązane (13)

 • 1.1. Zwolnienie od obowiązku prowadzenia PKPiR (14)
 • 1.2. Zryczałtowane formy opodatkowania (15)
 • 1.3. Karta podatkowa (15)
 • 1.4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (16)
 • 1.5. Zawiadamianie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania (20)
 • 1.6. Zadania (23)

2. Koszty i przychody (25)

 • 2.1. Koszty uzyskania przychodów (26)
 • 2.2. Przychody i moment ich powstania (27)
 • 2.3. Zadania (29)

3. Amortyzacja składników majątku (31)

 • 3.1. Składniki majątku nie podlegające amortyzacji (31)
 • 3.2. Składniki majątku podlegające amortyzacji (32)
 • 3.3. Ustalenie wartości początkowej składników majątku (36)
 • 3.4. Zmiana wartości środków trwałych (40)
 • 3.5. Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (41)
 • 3.6. Ustalenie stawki i metody amortyzacji (42)
 • 3.7. Zadania (55)

4. Umowy leasingu (57)

 • 4.1. Wiadomości ogólne (57)
 • 4.2. Leasing i koszty uzyskania przychodów (57)

5. VAT w PKPiR (63)

 • 5.1. Wiadomości ogólne (63)
 • 5.2. Zwolnienia od podatku VAT (64)
 • 5.3. Zwolnienie lub VAT (66)
 • 5.4. Zadania (68)

Część II Dowody księgowe i ich rodzaje (69)

6. Ogólne zasady dotyczące dowodów księgowych (71)

7. Dowody księgowe - omówienie (73)

 • 7.1. Faktura VAT (73)
 • 7.2. Faktura korygująca (76)
 • 7.3. Nota korygująca (77)
 • 7.4. Rachunek (79)
 • 7.5. Faktura VAT RR (79)
 • 7.6. Faktura wewnętrzna (80)
 • 7.7. Inne dokumenty traktowane jak faktura VAT (81)
 • 7.8. Paragony (82)
 • 7.9. KP i KW (83)
 • 7.10. Lista płac (83)
 • 7.11. Dowody przesunięć (84)
 • 7.12. Dzienne zestawienie sprzedaży (84)
 • 7.13. Miesięczne zestawienie raportów dobowych (85)
 • 7.14. Nota księgowa (85)
 • 7.15. Inne dowody księgowe (85)
 • 7.16. Dowód wewnętrzny (86)
 • 7.17. Rozliczenie kosztów podróży służbowej i wartości diet (87)
 • 7.18. Opis otrzymanego materiału lub towaru handlowego (87)
 • 7.19. Ewidencja zwrotów (88)
 • 7.20. Zadania (88)

Część III Poznaj Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (91)

8. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (93)

 • 8.1. Termin założenia PKPiR (93)
 • 8.2. Strona tytułowa (93)
 • 8.3. Dokonywanie zapisów w PKPiR - wiadomości ogólne (94)
 • 8.4. Terminy dokonywania zapisów w księdze (99)
 • 8.5. PKPiR w biurze rachunkowym (101)

9. PKPiR dla rolników (103)

 • 9.1. Dokonywanie zapisów w PKPiR dla rolników - wiadomości ogólne (103)
 • 9.2. Ustalenie dochodu rocznego na podstawie danych z PKPiR dla rolników (105)

10. Ewidencje dodatkowe (107)

 • 10.1. Ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych (107)
 • 10.2. Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy (108)
 • 10.3. Ewidencja sprzedaży (109)
 • 10.4. Ewidencje sprzedaży i zakupu VAT (111)
 • 10.5. Ewidencja wyposażenia (112)
 • 10.6. Karty przychodów pracowników (113)
 • 10.7. Pozostałe ewidencje (114)
 • 10.8. Zadania (115)

Część IV Zapisy w księdze (117)

11. Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności, spis z natury (125)

 • 11.1. Spis z natury (126)
 • 11.2. Wydatki związane z zakupem składników majątkowych podlegających amortyzacji (130)
 • 11.3. Wydatki związane z zakupem wyposażenia, pozostałe wydatki (131)
 • 11.4. Wydatki przed rozpoczęciem działalności a VAT (131)

12. Wyposażenie (133)

 • 12.1. Ewidencjonowanie w PKPiR (134)
 • 12.2. Likwidacja wyposażenia (134)
 • 12.3. Wyposażenie przy likwidacji działalności (135)

13. Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (137)

14. Straty w środkach trwałych, likwidacja środków trwałych (139)

 • 14.1. Strata w środkach trwałych (139)

15. Zakup towarów handlowych i materiałów, koszty uboczne zakupu (143)

 • 15.1. Koszty uboczne zakupu (143)
 • 15.2. Zakup towarów i materiałów dokumentowany fakturą lub rachunkiem (144)
 • 15.3. Zwrot towaru, korekta faktury, faktura z błędem (148)
 • 15.4. Faktura w walucie obcej, różnice kursowe (149)
 • 15.5. Zakupy towarów handlowych od osób fizycznych (151)
 • 15.6. Straty w towarach handlowych, wypłata odszkodowania (158)
 • 15.7. Przekazanie towarów (materiałów) na potrzeby osobiste (160)
 • 15.8. Przekazanie towarów (materiałów) na potrzeby działalności (161)
 • 15.9. Przesunięcia towarów i materiałów między zakładami (163)
 • 15.10. Rabat od dostawcy (163)
 • 15.11. Darowizna towarów handlowych (164)
 • 15.12. Darowizna wyrobów gotowych (165)
 • 15.13. Różne kategorie kosztu na jednej fakturze zakupu (166)

16. Wynagrodzenia i świadczenia (167)

 • 16.1. Wynagrodzenia i składki (167)
 • 16.2. Ekwiwalenty, odszkodowania, inne składniki list płac (170)
 • 16.3. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło (172)
 • 16.4. Wynagrodzenia w naturze (173)

17. Wierzytelności nieściągalne (175)

 • 17.1. Odpis aktualizujący wysokość należności (179)
 • 17.2. Umorzenie należności (181)

18. Reklama i reprezentacja (183)

 • 18.1. Wydatki na reklamę i reprezentację (183)
 • 18.2. Zużycie na cele reklamy i reprezentacji a podatek VAT (184)
 • 18.3. Przekazanie na cele reklamy i reprezentacji a podatek VAT (185)

19. Koszty usług finansowych (187)

20. Straty w środkach pieniężnych (189)

21. Podróże służbowe (191)

 • 21.1. Podróż służbowa na terenie kraju (191)
 • 21.2. Podróż służbowa poza terenem kraju (193)

22. Samochód w firmie (195)

 • 22.1. Samochód osobowy (195)
 • 22.2. Samochód ciężarowy, inne pojazdy (201)

23. Koszty pozostałe (203)

 • 23.1. Wydatki na rozmowy przeprowadzone z telefonu wspólników spółki (203)
 • 23.2. Koszty związane z użytkowaniem lokalu w części przeznaczonej na działalność gospodarczą, a w części na potrzeby mieszkaniowe podatnika (204)
 • 23.3. Kary umowne (204)
 • 23.4. Odsetki za zwłokę (205)
 • 23.5. Materiały pomocnicze, parkingi (205)

24. Przychody ze sprzedaży towarów i usług, zwroty i rabaty (207)

 • 24.1. Dokumentowanie przychodów (208)
 • 24.2. Terminy dokonywania zapisów, moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów i usług (208)
 • 24.3. Przychody w walutach obcych, różnice kursowe (211)
 • 24.4. Przychody nie stanowiące przychodów z działalności gospodarczej (211)
 • 24.5. Zwrot towaru, rabat (212)
 • 24.6. Barter (213)
 • 24.7. Kompensata (214)

25. Pozostałe przychody (215)

 • 25.1. Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku (215)
 • 25.2. Dotacje, subwencje, dopłaty (217)
 • 25.3. Kary umowne (218)
 • 25.4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością (218)
 • 25.5. Inne przychody księgowane w kolumnie 8 PKPiR (219)

26. Podsumowania na koniec miesiąca i roku (221)

27. Zakończenie działalności (223)

 • 27.1. Zadania (225)

Część V PKPiR jako dowód w postępowaniu podatkowym (227)

28. Rzetelność i niewadliwość PKPiR (229)

 • 28.1. Niewadliwość PKPiR (229)
 • 28.2. Rzetelność PKPiR (230)
 • 28.3. Ustalenie dochodu w drodze oszacowania (231)
 • 28.4. Sankcje w przypadku uznania ksiąg za nierzetelne lub wadliwe (233)

29. Kontrola wewnętrzna (235)

30. Korekta błędnych zapisów i dowodów księgowych (237)

 • 30.1. Korekta błędnych zapisów w księdze (237)
 • 30.2. Poprawianie błędnych dowodów księgowych (238)
 • 30.3. Następstwa poprawienia błędnych zapisów (238)

Dodatki (239)

Słowniczek pojęć używanych w książce (241)

Rozwiązania zadań (247)

Skorowidz (253)

6
(1)
5
(6)
4
(1)
3
(0)
2
(1)
1
(0)

Liczba ocen: 9

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 6 

  Czytałem już 4 inne książki o tej tematyce ale dopiero w tej znajduje odpowiedz na wszystkie pytania, które się pojawiają w codziennej praktyce, już nie muszę szukać tych informacji w dodatkowych źródłach.
    Ocena : 5 

  Książka bardzo potrzebna i chyba najlepsza z tego typu na rynku. Powinna być uzupełniona o VAT. Dam przykład... faktura za książkę składa się z dwóch pozycji: VAT-u zwolnionego i VAT-u zerowego. Jak zaksięgować taką fakturę w "rejestrze zakupu VAT"? A może nie księgować, ponieważ VAT-u naliczonego nie ma? Odpowiedzi na najprostsze pytanie w najlepszej książce nie znalazłem. Zabrakło II części o VAT. Zapewne nie tylko ja jeden czekam na drugą część. Czekam również na coroczną edycje obu części uaktualnioną o wszystkie podatkowe nowinki.
    Ocena : 5 

  Dobra książka ale nie ma wszystkiego, niestety w każdym razie warta swojej ceny dla ludzi zaczynających biznes i chcących prowadzić księgowość, z pewnością pomoże i zaoszczędzi sporej sumy na księgowych i doradców jeśli ktoś jest inteligentny, ale nie zaspokoi sporej części pytań na samym początku.
    Ocena : 5 

    Ocena : 5 

    Ocena : 5 

  jest dobra
    Ocena : 5 

  Bardzo dobra publikacja, w prosty czytelny sposób, krok po kroku pomaga w prowadzeniu KPIR. Dużo praktycznych przykładów. Szczególnie przydatna nieksięgowym a małym przedsiębiorcom próbującym się samodzielnie rozliczać.
    Ocena : 4 

  Porusza wszystkie potrzebne tematy. Trochę to oschle napisane ale co się dziwić, przecież to książka o księgowości a nie kryminał. Czarno na białym, jak być powinno. Polecam.
    Ocena : 2 

  Książka - delikatnie ujmując - kiepska. Mało konkretnych informacji, a te które są - są niekompletne. Przeczytanie jej na pewno nie wystarczy do prowadzenia KPIR. Bardzo mało przykładów praktycznych. Liczyłem na coś zupełnie innego. Książka nie nadaje się dla początkujących przedsiębiorców. Nie polecam - strata pieniędzy.
  płatności onepress.pl