ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Społeczna odpowiedzialność nauki

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
192
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Autor nakreśla ramy społecznej odpowiedzialności nauki, czyli procesów prowadzenia badań naukowych oraz odpowiedzialności badacza za ich wyniki, jako koncepcji zarządzania mającej zastosowanie w świecie nauki. W monografii przeanalizowano i oceniono również dorobek polskich badaczy na arenie międzynarodowej z uwzględnieniem potencjału generowania przez nich pozytywnych wpływów społecznych. Przedmiotem badań empirycznych jest zaś analiza i ocena zmian aktywności publikacyjnej (wyrażonej np. liczbą publikacji i cytowań), co posłużyło do oceny potencjalnych wpływów społecznych. [...] monografia stanowi interesujące i oryginalne dzieło podejmujące zagadnienie społecznej odpowiedzialności nauki (SON) oraz jej wpływu społecznego. O ile problematyka społecznej odpowiedzialności organizacji (SOO) stanowi przedmiot rozważań wielu badaczy na świecie i w Polsce, to znacznie mniej opracowań dedykowanych jest społecznej odpowiedzialności uczelni (SOU), a jeszcze mniej społecznej odpowiedzialności nauki (SON). [...] społeczna odpowiedzialność nauki będąca przedmiotem rozważań w monografii postrzegana jest [...] jako instytucje, ludzi nauki jak i gromadzoną i upowszechnianą wiedzę przyczyniającą się do rozwoju społecznego. [...] Autor [...]. Traktuje naukę jako sferę wymagającą określonej odpowiedzialności, która powinna podlegać świadomemu zarządzaniu w myśl modeli społecznej odpowiedzialności oraz kreowania wartości. [...] oceniana publikacja ma charakter unikatowy ponieważ Autor raczej rozważają jaką rolę pełnią uczelnie w społeczeństwie i na czym polega ich społeczna odpowiedzialność [...] [...] publikacja pokazuje na tle historycznym jak kształtował się przyrost wiedzy polskiej nauki. [...] ma charakter raczej poznawczy , ale wnioski i rekomendacje trafnie zwracają uwagę czytelnika na kierunki rozwoju polskiej nauki. Monografia przybliża zatem wiedzę na temat SON oraz jej wpływu społecznego, co sprawia, że może być cennym źródłem wiedzy o stanie polskiej nauki dla twórców polityki rozwoju nauki w Polsce oraz badaczy osiągnięć nauki na tle międzynarodowym. Może posłużyć również dla wyznaczania kierunków i inwestowania w badania naukowe, które są realizowane na polskich uczelniach i postrzegane jako szczególnie wartościowe dla rozwoju i popularyzacji wiedzy, a przez to właśnie wywieranie pozytywnego wpływu społecznego oraz poprawiania jakości życia społeczeństwa. (Dr hab. Magdalena Stefańska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Instytut Marketingu, Katedra Strategii Marketingowych) Wiedza naukowa staje się jednym z kluczowych zasobów XXI wieku determinujących postęp społeczno-kulturowy i techniczny oraz konkurencyjność gospodarek krajowych i regionalnych. [...] rozwój tej wiedzy wymaga stosowania odpowiednich metod i koncepcji zarządzania nastwionych na skuteczność i sprawność procesów naukowo- badawczych. [...] Tej właśnie problematyce poświęcono recenzowaną monografię. [...] Na tle innych publikacji o podobnej tematyce, książka wyróżnia się systemowym podejściem do konceptualizacji społecznej odpowiedzialności nauki opartym na solidnym przeglądzie literatury. [...] Sformułowane przez Autora podstawy koncepcji społecznej odpowiedzialności nauki mogą być z powodzeniem wykorzystane do dalszych prac eksploracyjnych, [...] badania empiryczne mają natomiast duży potencjał promocyjny dla liderów polskiej nauki na rynku krajowym i zagranicznym. [...] Po przeprowadzonych analizach Autor formułuje ponadto interesujące, dalsze kierunki badań w obszarze eksplorowanej problematyki. [...] monografia powinna być skierowana przed wszystkim dla pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami społecznej odpowiedzialności nauki oraz zarządzania nauką, badaczy planujących zwiększenie zakresu umiędzynarodowienia i wpływu społecznego prowadzonych przez siebie badań. Może być także polecana studentom oraz słuchaczom studiów podyplomowych i szkół doktorskich na przedmiotach związanych z kształceniem w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji oraz medyki badań naukowych. (Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania) Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Social Responsibility of Science. Management - Research - Social impact The author outlines the framework of the social responsibility of science, i.e. the processes of conducting scientific research and the responsibility of the researcher for its results, as a management concept applicable in the world of science. The monograph also analyzes and evaluates the achievements of Polish researchers in the international arena, taking into account the potential for them to generate positive social impact. In turn, the subject of empirical research is the analysis and evaluation of changes in publication activity (expressed, for example, in the number of publications and citations), which was used to assess potential social influence. ********* Dr hab., prof. ucz. Marcin Żemigała (ORCID 0000-0001-7932-4275) - profesor uczelni na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2020-2024 prodziekan ds. nauki na Wydziale Zarządzania UW; w latach 2021-2024 zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania oraz Dyrektor Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zarządzania Środowiskowego na Wydziale Zarządzania UW. Wieloletni ekspert Narodowego Centrum Nauki, obecnie ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Realizował badania i wykonywał ekspertyzy na zlecenie m.in. Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz ponad 80 ekspertyz dla sektora biznesu. Prowadził badania naukowe w Korei Południowej (Chonnam National University, Kyungpook National University), Wielkiej Brytanii (University of Northumbria at Newcastle) i Słowenii (University of Ljubljana). Zawodowo zajmuje się głównie społeczną odpowiedzialnością biznesu, zarządzaniem środowiskowym i problematyką zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu.

Wybrane bestsellery

Marcin Żemigała

Marcin Żemigała - pozostałe książki

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności