ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Przedsiębiorczość technologiczna w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Przedsiębiorczość technologiczna w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii Zbigniew Chyba - okładka książki

Przedsiębiorczość technologiczna w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii Zbigniew Chyba - okładka książki

Przedsiębiorczość technologiczna w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii Zbigniew Chyba - okładka audiobooka MP3

Przedsiębiorczość technologiczna w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii Zbigniew Chyba - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
268
     PDF

Ebook

31,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Celem monografii jest ocena związków między kształtowaniem przedsiębiorczości technologicznej a tworzeniem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii.
 
Monografia składa się z dziewięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Pierwsze pięć rozdziałów zawiera treści teoretyczne i stanowią część teoretyczną pracy. Rozdziały szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty zawierają wyniki badań ilościowych i jakościowych przedsiębiorstw sektora @high-technology i stanowią część empiryczną pracy.
 
Rozdział pierwszy zawiera teoretyczne podstawy przedsiębiorczości, różne rozumienie pojęcia, dyskusje definicji oraz wybrane modele i teorie przedsiębiorczości. Zwrócono w nim szczególna uwagę na przedsiębiorczość intelektualną, w tym wybrane przejawy przedsiębiorczości innowacyjnej, takie jak przedsiębiorczość technologiczna i akademicka.
 
W rozdziale drugim przedstawiona jest charakterystyka technologii jako strategicznego zasobu organizacji, w tym definicje i klasyfikacje według różnych kryteriów. Scharakteryzowano pojęcie potencjału technologicznego i jego kluczowych determinant. Przeprowadzono w nim również dyskusję kluczowych metod oceny i selekcji technologii.
 
W rozdziale trzecim została przedstawiona charakterystyka przedsiębiorczości technologicznej, dyskusja definicji pojęcia, a także czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości technologicznej.
 
W rozdziale czwartym problematyka przedsiębiorczości technologicznej została rozszerzona o szeroką analizę determinant przedsiębiorczości technologicznej i ich wpływ na rozwój analizowanej koncepcji na poziomie indywidualnym i instytucjonalnym.
 
W rozdziale piątym została przedstawiona dyskusja pojęcia konkurencji oraz konkurencyjności na różnych poziomach i w jej różnych wymiarach. Następnie omówiono koncepcje przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, jej parametry i mierniki, a także główne modele przewagi konkurencyjnej w odniesieniu do podejścia pozycyjnego i zasobowego w strategicznym zarządzaniu organizacjami.
 
W rozdziale szóstym przedstawiona została koncepcja pracy badawczej, procedury przeprowadzenia badań ilościowych i jakościowych, sformułowane hipotezy badawcze, a także charakterystyka zbiorowości badawczej i próby badawczej. Zaprezentowano również wyniki badań dotyczące wpływu opcji pozyskiwania technologii na rozwój przedsiębiorczości technologicznej w przedsiębiorstwach high-tech.
 
W rozdziale siódmym omówione zostały wyniki badań, dotyczących wpływu poszczególnych determinant na kształtowanie przedsiębiorczości technologicznej. Zaprezentowano również wyniki badań, dotyczące wpływu opcji pozyskiwania technologii oraz roli ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w kształtowaniu przedsiębiorczości technologicznej w firmach high-tech.
 
W rozdziale ósmym została zaprezentowana ocena kluczowych determinant przedsiębiorczości technologicznej oraz czynników warunkujących kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, dokonana przez przedstawicieli kierownictwa badanych podmiotów sektora zaawansowanych technologii. Przedstawiono również korelację poziomu przedsiębiorczości technologicznej z poziomem osiąganej przewagi konkurencyjnej analizowanych przedsiębiorstw.
 
W ostatnim, dziewiątym rozdziale przedstawione zostały studia przypadków pięciu przedsiębiorstw, charakteryzujących się wysokim poziomem oszacowanej przedsiębiorczości technologicznej, a także wysoką oceną konkurencyjności na rynku. Były to zarówno podmioty o rodowodzie akademickim, jak i inne przedsiębiorstwa innowacyjne o wysokim ładunku działalności badawczo-rozwojowej.
 
Pracę zamyka podsumowanie kluczowych wyników badań wraz z weryfikacją postawionych hipotez badawczych. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań empirycznych i ich ocen zostały wzbogacone o rekomendacje dotyczące możliwych kierunków dalszych badań w rozpatrywanej tematyce.

Wybrane bestsellery

Zbigniew Chyba

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności