Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

W kierunku organizacji uczącej się

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
175
Dostępny format:
     PDF
Czytaj fragment

Ebook

darmowy

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Monografia stanowi studium wprowadzania koncepcji organizacji uczącej się w organizacji sektora publicznego. Wykazane w niej działania są z punktu widzenia interesariuszy pożądane a nie konieczne, co w znaczącym stopniu wpływa na elastyczność i wykonywalność koncepcji. Z tego powodu monografia jest ważna w dyskursie naukowym, ale przede wszystkim ma ważny i istotny wymiar praktyczny. Założenia organizacji uczącej się wprowadziły w życie liczne przedsiębiorstwa. Istnieją instrumenty wspomagające ten proces oraz ułatwiające zarządzanie wiedzą w organizacjach, jednak wszystko to odnosi się przede wszystkim do biznesu i organizacji działających na rynku. Publikacja ma celu ukazanie procesu wdrażania zasad organizacji uczącej się w organizacji sektora publicznego, będącej bardzo ważnym elementem otoczenia biznesu. Jest również próbą opisu procesów, które wciąż zachodzą. Nie daje jednoznacznych recept, ale Autorzy mają nadzieję, że okaże się pomocna przy reformowaniu organizacji sektora publicznego. Sektora, który tych reform niewątpliwie wymaga. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Praca autorstwa Jacka Pasiecznego i Tomasza Rosiaka wypełnia pusta przestrzeń na polskim rynku publikacji książkowych. Trudno bowiem znaleźć pozycję książkową, która z jednej strony łączy tematykę organizacji uczącej się ze sferą administracji publicznej, z drugiej zaś prezentuje szczegółowo proces badawczy i osiągnięte rezultaty. Opracowanie to może stanowić punkt odniesienia dla opracowań powstających w tym obszarze w przyszłości. (Prof. Adam Samborski, Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Książka ta ma ważny dla praktyki walor, gdyż jest swoistym studium wykonalności koncepcji organizacji uczącej się w organizacji sektora publicznego. Te, jak wiemy z dotychczasowej praktyki, cechują się bardzo niskim poziomem elastyczności, a z uwagi na pozycję ,,monopolistyczną" ich ewolucja jest często ograniczona i sprowadza się wyłącznie do implementacji koniecznych, a nie pożądanych przez interesariuszy, zmian. Z tego właśnie powodu uważam jednoznacznie i z całą pewnością, iż monografia stanowi ważny głos w dyskursie nie tylko naukowym, ale przede wszystkim ma ważny i istotny wymiar praktyczny. (Prof. Paweł Antonowicz, Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego) ********* Towards a Learning Organisation. Organisational Transformation as Exemplified by a Public Administration Unit The monograph is a study of introducing the concept of a learning organisation in a public sector organisation. The actions presented are desirable rather than necessary from the stakeholders' point of view, which significantly affects the flexibility and feasibility of the concept. For this reason, the monograph is important in academic discourse, but above all it has a significant practical dimension. The assumptions of a learning organisation have been implemented by numerous enterprises. There are instruments supporting this process and facilitating knowledge management in organisations; however, all this refers primarily to business and organisations operating on the market. The publication aims to show the process of implementing the principles of a learning organisation in a public sector organisation, which is a very important element of the business environment. It also attempts to describe processes that are still on. It does not give unequivocal recipes, but the authors hope that it will prove helpful in reforming public sector organisations. A sector undoubtedly requiring such reforms. ********* Dr hab. prof. UW Jacek Pasieczny (ORCID 0000-0002-9405-3861) - kieruje Zakładem Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania UW. Autor kilkudziesięciu publikacji z obszaru zarządzania. Interesuje się problematyką planowania biznesowego, zarządzania zmianą oraz patologii i dysfunkcji organizacyjnych. Obok pracy naukowej prowadzi również działalność konsultingową - autor i współautor kilkudziesięciu prac doradczych dla biznesu i administracji. Były członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek z sektora prywatnego i publicznego. Dr Tomasz Rosiak - adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania UW. W swoich badaniach nad usprawnianiem funkcjonowania organizacji opiera się na dorobku teorii z obszaru organizacji uczących się, podejścia systemowego oraz zarządzania zmianą. Równolegle do kariery akademickiej zajmuje się doradztwem biznesowym. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, reorganizacji procesów biznesowych oraz struktur. Jego doświadczenie konsultingowe obejmuje zarówno projekty doradcze, wdrożeniowe, jak i szkoleniowe dla firm z sektora prywatnego i państwowego.

Wybrane bestsellery

Zamknij

Przenieś na półkę
Dodano produkt na półkę
Usunięto produkt z półki
Przeniesiono produkt do archiwum
Przeniesiono produkt do biblioteki

Zamknij

Wybierz metodę płatności