ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Organizacje sieciowe jako nośniki innowacyjnego rozwoju gospodarki

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
162
     PDF
Czytaj fragment

Ebook (37,03 zł najniższa cena z 30 dni)

46,29 zł (-20%)
37,03 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(37,03 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Monografia przedstawia problematykę zarządzania organizacjami sieciowymi w ujęciach zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. W sześciu rozdziałach zaprezentowano Czytelnikowi wieloletnie badania jej autorów nad organizacjami wirtualnymi i sieciowymi, a także zagadnienia ściśle związane z funkcjonowaniem tego typu struktur, jak: pojęcie i analizę funkcjonowania organizacji sieciowych; podstawowe modele budowy ze szczególnym uwzględnieniem sieci i węzłów; poruszono problematykę innowacyjności w zarzadzaniu; oceniono warunki dla przepływu wiedzy w kontekście systemów sieciowych; zagadnienie komunikacji w strukturach tradycyjnych i sieciowych; skomplikowany problem podjęcia współpracy; omówiono infrastrukturę teleinformatyczną jako podstawę wszelkich zmian będących w kręgu zainteresowania autorów monografii. Przedstawiono również proces zarządzania projektami na przykładzie rzeczywistego dużego projektu badawczo-rozwojowego SYNAT, który realizowany był w ramach struktury sieciowej. Publikację na tle innych, istniejących już prac wyróżniają całościowa analiza problematyki zarządzania organizacją sieciową, badanie roli organizacji sieciowej jako nośnika innowacyjności oraz przedstawienie unikatowych badań nad efektami i barierami tego typu organizacji. Książka w istotny sposób wzbogaca zasoby wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami sieciowymi [...]. Ma walor nie tylko bogactwa erudycyjnego, ale aż roi się od tez i myśli będących wspaniałą podstawą do dalszej eksploracji problematyki - badań i dociekań teoretycznych, inspiracją dla menedżerów w polskich przekształcających się przedsiębiorstwach czy też nowo tworzonych organizacjach pragnących odnosić sukcesy w swoich dziedzinach działalności [...]. Warto również podkreślić, że mimo złożoności i interdyscyplinarności przedstawianych zagadnień, są one ujęte w sposób przystępny i interesujący, co z pewnością przyczyni się do większego upowszechnienia wiedzy na temat organizacji sieciowych zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i wśród praktyków życia gospodarczego. (Prof. dr hab. Grażyna Gierszewska, kierownik Zakładu Rozwoju Strategicznego Organizacji - Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej) Zaprezentowana narracja na temat organizacji sieciowych tworzy spójne i kompletne dzieło, z jasno zarysowanym celem badawczym oraz logicznym i przekonującym wywodem, popartym odwoływaniami do licznych źródeł i badań naukowych [...]. Tym, co wyraźnie odróżnia niniejsze opracowanie od innych publikacji z tej tematyki, jest próba spojrzenia na zagadnienie z perspektywy wielodyscyplinowej, a zwłaszcza z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii, informatyki ekonomicznej, inżynierii programowania oraz komunikacji. Takie ujęcie powoduje, że optyka dociekań staje się znacznie poszerzona i tym samym niezwykle interesująca dla wielu odbiorców. Warto zwrócić uwagę, że zastosowany język narracji w niniejszej publikacji jest spójny oraz przyjazny w odbiorze, co też jest ważnym atutem niniejszej publikacji [...]. Niniejsza monografia wyraźnie wyróżnia się na tle innych publikacji z tego zakresu, poprzez zastosowanie wielowątkowej dyskusji naukowej nad problematyką organizacji sieciowych. Na uwagę zasługuje bardzo dobry warsztat badawczy oraz poprawny, klarowny styl pisarski [...]. Publikacja posiada znamiona dużej użyteczności. Może być zalecana zarówno dla pracowników, jak i studentów oraz doktorantów, którzy zamierzają poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rozwoju organizacji sieciowych, zarządzania projektami, komunikacji, współczesnej strategii biznesu, a także działań innowacyjnych. (Prof. dr hab. Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) ********* Network Organizations as Carriers of Innovative Development of the Economy The monograph presents the issues of managing network organizations in both theoretical and practical terms. In six chapters the reader was presented with many years of research by its authors on virtual and network organizations, as well as issues closely related to the functioning of such structures, such as: the concept and analysis of the functioning of network organizations; basic construction models with particular emphasis on networks and nodes; the issues of management innovation were discussed; the conditions for knowledge flow in the context of network systems were assessed; communication in traditional and network structures; complicated problem of starting cooperation; the ICT infrastructure was discussed as the basis for all changes of interest to the authors of the monograph. The project management process was also presented on the example of a real large research and development project SYNAT, which was implemented within the network structure. The publication, compared to other existing works, is distinguished by a comprehensive analysis of the issues of network organization management, research on the role of a network organization as a carrier of innovation and presentation of unique research on the effects and barriers of this type of organization. ********* Prof. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki (ORCID 0000-0002-2451-7202) - pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Programowej IPMA - Polska i przewodniczący Rady Naukowej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). W latach 2000-2019, równolegle z pracą na Uniwersytecie Warszawskim, pracował w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji, a następnie na Wydziale Zarządzania. Ma wieloletnie doświadczenie pracy w praktyce gospodarczej, m.in. w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Informatyki OBRI, Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki ZETO ZOWAR, gdzie był programistą projektantem i dyrektorem ds. projektowania i badań. Dr inż. Olga Sobolewska (ORCID 0000-0002-5377-2480) - adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła też doktorat. Prowadziła zajęcia dydaktyczne m.in. w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Autorka wielu artykułów naukowych z zakresu zastosowań informatyki w zarządzaniu.

Wybrane bestsellery

Jerzy Kisielnicki, Olga Sobolewska

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności