Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

regulamin rozdania - Prawo na każdy dzień

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na Facebooku Sensus (facebook.com/SensusPL) przeprowadzony w okresie od dnia 13 kwietnia 2023 roku do dnia 20 kwietnia 2023., zwany dalej ,,konkursem”. 2. Organizatorem Konkursu jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027. 3. Fundatorami nagród jest: - Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.). 5. Celem konkursu jest zachęcenie Klientów Organizatora do napisania odpowiedzi na pytanie: Co możesz zrobić codziennie, aby zadbać o swoje dobre samopoczucie i dlaczego uważasz, że jest to ważne? Autor najciekawszej odpowiedź zostanie nagrodzony najnowsza książką autorstwa Roberta Greene. Zasady konkursu: 6. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie od dnia 13 kwietnia 2023 do dnia 20 kwietnia 2023 roku spełnią następujące warunki: a. Odpowiedzą na pytanie zawarte w poście konkursowym. 7. Jedna osoba może zamieścić tylko jedną odpowiedź. 8. Nagrody trafią do dwóch najbardziej kreatywnych osób, których odpowiedzi będą napisane w sposób jak najbardziej kreatywny, przekonywujący, pomysłowy oraz nieszablonowy. 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że: - Uczestnik Konkursu nie jest autorem zamieszczonej odpowiedzi, w szczególności jeśli skorzystał z pracy autorstwa osoby trzeciej, - odpowiedź narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, - recenzja została zamieszczona w innym miejscu, niż Facebook (facebook.com/SensusPL) (treść odpowiedzi musi być unikalna), - Uczestnik konkursu nie jest osobą pełnoletnią. Nagroda 11. Najlepsze komentarze zostaną wybrane spośród komentarzy Uczestników Konkursu do dnia 27 kwietnia 2023r. przez komisję w składzie: - Natalia Milewska - Katarzyna Suchy 12. Recenzje oceniane będą według niezależnej oceny pod kątem kreatywności, merytoryczności oraz zgodności z tematyką książki. Autorzy 2 najlepszych i najciekawszych komentarzy otrzymają w nagrodę boxy z Prawa na każdy dzień. 366 medytacji o mocy, uwodzeniu, biegłości i naturze ludzkiej. 13. Uczestnik konkursu zamieszczając swoją odpowiedź pod wskazanym adresem wyraża zgodę na opublikowanie pracy, a także na wielokrotne wykorzystywanie zwycięskich komentarzy przez Helion.pl Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo dla celów marketingowych. 14. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nicka na liście nagrodzonych (www.facebook.com/SensusPL) oraz stronach Organizatora. 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej. 16. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców. 17. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o wygranej pod postem konkursowym i poproszeni o przesłanie adresów do wysyłki wygranej na adres: katarzyna.suchy@helion.pl 18. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail: katarzyna.suchy@helion.pl w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia powiadomienia o wygranej, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody. 19. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora adresu doręczenia nagrody. 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu. W takim przypadku nagroda przepada. Postanowienia końcowe 21. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 22. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu. 23. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.04.2023r. 25. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych. [KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH] 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników informujemy, iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych. 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO. 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest to możliwe. 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 5. Dane osobowe uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie. 6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody; 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia; a. prawo dostępu do danych osobowych; b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przysługuje uczestnikom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji), ustalanym odrębnymi przepisami. 11. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.