ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: "Hasło reklamowe" przeprowadzony w okresie 04.08.2009 – 31.08.2009 r. zwany dalej konkursem.


2. Organizatorem konkursu jest HELION SA z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121256; NIP 631-020-02-68; REGON: 271070648.


3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie trwania konkursu na adres e-mail: onepress@onepress.pl wyślą jednozdaniowe hasło reklamowe dla księgarni Onepress.pl i podadzą swój adres e-mail do kontaktu.


4. Spośród uczestników konkursu komisja w składzie:


a) Justyna Wydra


b) Grzegorz Schwarz


c) Karol Przeliorz


wybierze trzech laureatów. Laureat pierwszego miejsca otrzyma jednoosobowe zaproszenie na seminarium "Czas chaosu - czas nowych możliwości", które odbędzie się w Warszawie dnia 14. września 2009 r. Laureaci drugiego i trzeciego miesjca otrzymają książkę "Kotler o marketingu" autorstwa Philipa Kotlera.


5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.


6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania marketingowego nadesłanych haseł i do opublikowania najciekawszych haseł na stronie internetowej http://onepress.pl z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu autora, po wcześniejszym poddaniu ich korekcie językowej.


7. Wybór wypowiedzi nastąpi do dnia 04.09.2009 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.


8. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 07.09.2009 r.


9. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane drogą elektroniczną lub pocztą do dnia 21.09.2009 r.


10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść regulaminu dostępna jest pod adresem https://onepress.pl/info/regulaminkotler.htm


11. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.


12. Pracownicy firmy Helion SA oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.


13. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.


14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 04.08.2009 r.


15. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.