Finanse »
Finanse korporacyjne. Teoria i p...

Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II

Autor: Aswath Damodaran

Ocena:
   3.7/6  Opinie  (6)
Stron: 1520
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: twarda)
Wydawca: Onepress

Zarządzanie finansami firmy

 • Decyzje inwestycyjne i finansowe przedsiębiorstw
 • Wycena firmy i opcji realnych
 • Szablony MS Excel do analizy finansowej

Finanse korporacji, czyli skąd bierze się wartość firmy.
Każda ważna decyzja w firmie ma złożone konsekwencje finansowe. Aswath Damodaran dostrzega je i łączy w spójną całość: w finanse korporacji. Omawia decyzje finansowe i inwestycyjne firmy, wychodząc od podstaw akademickich i kończąc na prawdziwych sytuacjach, z jakimi stykają się inwestorzy i dyrektorzy zarządzający na całym świecie.

Książka jest współczesnym kompendium wiedzy o zarządzaniu finansami firmy. Zawiera mnóstwo przykładów i zadań przydatnych studentom i wykładowcom. Z kolei analitycy i dyrektorzy finansowi znajdą w niej nowe rozwiązania znanych problemów oraz odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • Jakie kryteria przyjąć do oceny projektów inwestycyjnych? Jak wyceniać ryzyko inwestycji? Jak prognozować korzyści i koszty inwestycji? Kiedy wycofywać się z nietrafionych projektów?
 • Czym finansować rozwój firmy? Akcje, obligacje, opcje oraz innowacyjne i hybrydowe instrumenty finansowe.
 • Gdzie są ukryte korzyści podatkowe? Amortyzacja, podatek od zysków kapitałowych, podatek od dywidendy, odsetki od kredytów i leasing operacyjny.
 • Jak walczyć o przychylność inwestorów? Oceny nadawane przez agencje ratingowe, przyciąganie pożądanego akcjonariatu, ustalanie właściwej dywidendy.
 • Jak opłacalne są fuzje i przejęcia? Wycena wartości synergii, uzasadnione i nieuzasadnione motywy fuzji i przejęć, reakcje rynku na informacje o fuzjach i przejęciach, wykupy lewarowane (LBO).
 • Jak wyceniać opcje realne? Dodatkowe możliwości wbudowane w projekty inwestycyjne firmy.
 • Ile firma powinna wypłacać tytułem dywidendy?
 • Jakimi metodami wyceniać akcje firmy?
 • Jak motywować zarządzających? Opcje menedżerskie i środki finansowe dyscyplinujące menedżerów.
 • Czy opłaca się wydzielać z firmy oddziały i spółki zależne? Spinoff, dezinwestycje, carve-out, split-up, akcje typu tracking stock.
 • Jak zarządzać zapasami, kredytem kupieckim i środkami pieniężnymi?

O autorze (21)

Wprowadzenie (23)

Jak czytać tę książkę? (29)

Część I: Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw (35)

Rozdział 1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw (37)

 • Finanse przedsiębiorstw i firma (37)
  • Podstawowe zasady finansów przedsiębiorstw (38)
  • Decyzje w finansach przedsiębiorstw, wartość firmy i wartość kapitału własnego (45)
  • Narzędzia finansów przedsiębiorstw (46)
 • Podsumowanie (47)

Rozdział 2. Cel finansów przedsiębiorstwa (49)

 • Maksymalizowanie bogactwa akcjonariuszy jako cel w podejmowaniu decyzji (50)
  • Dlaczego potrzebny jest jeden cel? (51)
  • Cechy właściwego celu (52)
  • Dlaczego finanse przedsiębiorstw koncentrują się na maksymalizowaniu ceny akcji? (53)
  • Kiedy maksymalizowanie ceny akcji jest jedynym celem potrzebnym firmie? (54)
 • Maksymalizowanie ceny akcji i koszty agencji (56)
  • Akcjonariusze i menedżerowie (58)
  • Akcjonariusze i obligatariusze (66)
  • Firma i rynki finansowe (68)
  • Firma i społeczeństwo (74)
  • Maksymalizowanie ceny akcji i koszty agencji (75)
 • Alternatywy maksymalizowania ceny akcji (76)
  • Inny system dyscyplinowania menedżerów (77)
  • Wybieranie innego celu (79)
 • Maksymalizowanie ceny akcji i obniżanie kosztów agencji (81)
  • Akcjonariusze i menedżerowie (82)
  • Akcjonariusze i obligatariusze (85)
  • Firmy i rynki finansowe (86)
  • Firmy i społeczeństwo (88)
 • Postscriptum - ograniczenia finansów przedsiębiorstw (90)
 • Podsumowanie (91)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Analiza ładu korporacyjnego (94)

Rozdział 3. Wartość pieniądza w czasie (99)

 • Intuicyjne rozumienie wartości pieniądza w czasie (100)
 • Przepływy pieniężne i oś czasu (101)
 • Wartość pieniądza w czasie - składanie i dyskontowanie (103)
  • Składanie (103)
  • Dyskontowanie (104)
  • Częstość dyskontowania i składania (108)
 • Wartość pieniądza w czasie - stałe płatności i renta wieczysta (111)
  • Stałe płatności (111)
  • Płatności rosnące (122)
  • Renta wieczysta (124)
  • Rosnąca renta wieczysta (125)
 • Podsumowanie (127)

Rozdział 4. Sprawozdania finansowe (133)

 • Podstawowe elementy sprawozdania finansowego (134)
 • Potrzeby informacyjne (135)
 • Wycena aktywów (138)
  • Zasady rachunkowości w kwestii wyceny aktywów (138)
  • Określanie wartości aktywów (139)
  • Jak dobrze księgowi dzielą aktywa na kategorie i wyceniają je? (146)
 • Wycenianie źródeł finansowania (153)
  • Zasady rachunkowości w kwestii wyceny zobowiązań i kapitału własnego (153)
  • Określanie wartości pasywów (154)
  • Jak dobrze księgowi wyceniają zobowiązania i kapitał własny firmy? (163)
 • Mierzenie zysków i rentowności (167)
  • Księgowe zasady określania zysków i rentowności (167)
  • Mierzenie zysku księgowego i rentowności firmy (168)
  • Jak dobrze księgowi mierzą rentowność? (182)
 • Mierzenie ryzyka (184)
  • Zasady rachunkowości w kwestii mierzenia ryzyka (184)
  • Księgowe miary ryzyka (185)
  • Jak dobrze księgowi mierzą ryzyko firmy? (195)
 • Standardy i praktyki rachunkowości - różnice (195)
 • Podsumowanie (200)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Analiza finansowa danych księgowych (205)

Rozdział 5. Wartość i cena - wprowadzenie (209)

 • Dlaczego wycena jest potrzebna? (210)
 • Wycena aktywów generujących gwarantowane przepływy pieniężne (211)
  • Obligacje zerokuponowe wolne od ryzyka (211)
  • Obligacje kuponowe wolne od ryzyka (212)
 • Wartość obligacji, wrażliwość na zmiany stopy procentowej i duration (214)
 • Nowy element przy wycenie - niepewność (216)
  • Wycena aktywów obarczonych ryzykiem niedotrzymania warunków (217)
  • Wycena aktywów z ryzykiem udostępnienia kapitału własnego (221)
 • Wycena aktywów o nieskończonej długości życia (225)
  • Wycena kapitału własnego i firmy (225)
  • Wycena kapitału własnego i dywidendy (226)
  • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli (FCFE) (230)
  • Od wyceny kapitału własnego do wyceny firmy (233)
 • Wycena aktywów generujących przepływy warunkowe (opcji) (236)
  • Przepływy pieniężne z opcji (236)
  • Czynniki kształtujące wartość opcji (238)
  • Prosty model wyceny opcji (240)
  • Model dwumianowy (240)
 • Ceny rynkowe i wartość (246)
  • Proces kształtowania cen rynkowych (246)
  • Informacje, oczekiwania i ceny (247)
  • Efektywność rynku (248)
  • Testowanie efektywności rynku (250)
 • Podsumowanie (252)

Rozdział 6. Ryzyko - podstawy (257)

 • Czym jest ryzyko? (258)
 • Przesłanki analizowania ryzyka (259)
 • Ryzyko powierzenia kapitału własnego i oczekiwana stopa zwrotu (260)
  • Definicja ryzyka (260)
  • Ryzyko dywersyfikowalne i niedywersyfikowalne (265)
  • Modele ryzyka rynkowego (276)
 • Analiza porównawcza modeli ryzyka i stóp zwrotu (290)
 • Modele ryzyka niedotrzymania warunków (294)
  • Czynniki kształtujące ryzyko niedotrzymania warunków (295)
  • Oceny ratingowe obligacji (295)
 • Podsumowanie (299)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Analiza ryzyka i stóp zwrotu dla akcjonariuszy (306)

Część II: Analiza decyzji inwestycyjnych (309)

Rozdział 7. Minimalna wymagana stopa zwrotu z inwestycji firmy (311)

 • Koszt kapitału własnego i długu (312)
 • Po co określać minimalną wymaganą stopę zwrotu z inwestycji dla firmy? (312)
 • Koszt kapitału własnego (314)
  • Stopa wolna od ryzyka (314)
  • Premia za ryzyko (318)
  • Wskaźniki beta (326)
  • Obliczanie kosztu kapitału własnego (349)
  • Ryzyko, koszt kapitału własnego i firmy nienotowane na giełdzie (350)
 • Od kosztu kapitału własnego do kosztu całego kapitału firmy (351)
  • Obliczanie kosztu długu (352)
  • Obliczanie kosztu hybrydowych papierów wartościowych (354)
  • Obliczanie wag długu i kapitału własnego (357)
  • Obliczanie średniego ważonego kosztu kapitału (361)
 • Najlepsze praktyki firm (362)
 • Podsumowanie (363)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Analiza ryzyka i stóp zwrotu dla akcjonariuszy (371)

Rozdział 8. Minimalna wymagana stopa zwrotu z projektów (375)

 • Czym jest projekt? (376)
 • Minimalna wymagana stopa zwrotu z projektu (377)
 • Ryzyko kapitału własnego i koszt kapitału własnego na poziomie projektu (379)
  • Źródła ryzyka powierzenia kapitału własnego w projekcie (379)
  • Dywersyfikowalne i niedywersyfikowalne ryzyko projektu (381)
  • Ryzyko powierzenia kapitału własnego na poziomie projektu z punktu widzenia zdywersyfikowanego inwestora (383)
  • Mierzenie kosztu kapitału własnego na poziomie projektu (389)
 • Ryzyko niedotrzymania warunków i koszt długu dla projektu (398)
 • Struktura finansowania i średni ważony koszt kapitału dla projektu (399)
 • Korygowanie stopy zwrotu o ryzyko projektu (401)
  • Dostosowywanie stopy dyskontowej (402)
  • Dostosowywanie oczekiwanych przepływów pieniężnych (403)
 • Metody korygowania stopy zwrotu o ryzyko projektu (406)
 • Błędy często popełniane w ocenie ryzyka projektu (407)
 • Podsumowanie (408)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Analiza ryzyka i stóp zwrotu dla segmentów firmy i projektów (414)

Rozdział 9. Zysk księgowy i przepływy pieniężne z projektu (417)

 • Przychody i koszty projektu (418)
  • Doświadczenie i historia (418)
  • Badanie rynku (421)
  • Analiza scenariuszy (423)
  • Błąd szacunku i ryzyko (426)
 • Od prognozy operacyjnej do księgowej (427)
  • Dlaczego prognoza zysku księgowego z projektu jest potrzebna? (427)
  • Zysk operacyjny (427)
  • Od zysku operacyjnego do zysku netto z projektu (431)
 • Od zysku księgowego z projektu do przepływów pieniężnych tego projektu (434)
  • Zysk księgowy a przepływy pieniężne (436)
 • Od przepływów pieniężnych z projektu do przepływów przyrostowych (442)
  • Nieprzyrostowe przepływy pieniężne (443)
  • Po co uwzględniać koszty przyrostowe? (446)
 • Przepływy pieniężne ważone w czasie (449)
  • Ważenie przepływów w czasie (449)
  • Decyzje inwestycyjne i przepływy ważone w czasie (450)
  • Przepływy ważone w czasie - wnioski (451)
 • Podsumowanie (452)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Prognozowanie zysku księgowego i przepływów pieniężnych (458)

Rozdział 10. Zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych (461)

 • Czym jest zasada podejmowania decyzji inwestycyjnych? (462)
 • Podział zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych (463)
  • Zasady oparte na zysku księgowym (463)
  • Miary rentowności projektu oparte na przepływach pieniężnych (472)
  • Miary rentowności projektu oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (478)
 • Porównanie zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych (492)
  • NPV i IRR - porównanie (492)
 • Jakie miary rentowności projektu są najczęściej stosowane przez firmy? (498)
 • Podsumowanie (500)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Dobieranie zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych (506)

Rozdział 11. Ryzyko inflacji i walutowe w decyzjach inwestycyjnych (509)

 • Inflacja w analizie projektów (510)
  • Czym jest inflacja? (510)
  • Oczekiwana inflacja w analizie projektu (513)
  • Wpływ nieoczekiwanej inflacji na NPV projektu (515)
 • Analiza projektów zagranicznych (519)
  • Wprowadzenie do stóp procentowych (520)
  • Stopa dyskontowa dla projektów zagranicznych (528)
  • Przepływy pieniężne z projektu zagranicznego (534)
  • Inne zagadnienia związane z przepływami pieniężnymi z projektów zagranicznych (540)
  • Projekty krajowe obciążone ryzykiem międzynarodowym (541)
 • Zarządzanie ryzykiem projektu (542)
  • Czy firma powinna zarządzać ryzykiem projektu? (543)
  • Jak zarządzać ryzykiem projektu? (544)
 • Podsumowanie (553)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Analizowanie inflacji i ryzyka zagranicznego (558)

Rozdział 12. Relacje pomiędzy projektami - uboczne koszty i korzyści (561)

 • Projekty wzajemnie wykluczające się (562)
  • Projekty o takim samym czasie trwania (562)
  • Projekty o różnych okresach trwałości (567)
  • Projekty wykluczające się - inwestycje odtworzeniowe (574)
 • Racjonowanie kapitału (576)
  • Przyczyny racjonowania kapitału (576)
  • Selekcja projektów w sytuacji racjonowania kapitału (580)
 • Koszty uboczne projektów (584)
  • Koszty utraconych możliwości (585)
  • Kanibalizacja produktów (591)
 • Korzyści uboczne projektów - synergia (596)
 • Opcje wbudowane w projekty (599)
  • Składniki opcji (599)
  • Opcja opóźnienia projektu (600)
  • Opcja rozszerzenia projektu (602)
  • Opcja porzucenia projektu (603)
  • Wbudowywanie opcji w analizę projektu (604)
 • Podsumowanie (605)

Rozdział 13. Niegotówkowe inwestycje w kapitał obrotowy (613)

 • Niegotówkowy kapitał pracujący (614)
 • Kapitał pracujący przy analizie inwestycji (617)
  • Określanie zapotrzebowania na kapitał pracujący (618)
  • Wpływ kapitału pracującego na przepływy pieniężne (620)
  • Kapitał pracujący i NPV (622)
 • Dobre i złe strony ograniczania kapitału pracującego (624)
  • Wpływ kapitału pracującego na przepływy pieniężne projektu (625)
  • Wpływ kapitału pracującego na płynność finansową (625)
  • Wpływ kapitału pracującego na działalność operacyjną (626)
  • Optymalny poziom kapitału pracującego (626)
  • Zarządzanie kapitałem pracującym w różnych branżach (629)
 • Składniki niegotówkowego kapitału pracującego (632)
  • Zapasy (632)
  • Kredytowanie klientów - należności bieżące (642)
  • Finansowanie kredytu kupieckiego - zobowiązania bieżące z tytułu dostaw i usług (649)
 • Podsumowanie (652)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Analiza kapitału pracującego (658)

Rozdział 14. Inwestycje w gotówkę i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (661)

 • Gotówka operacyjna (662)
  • Powody trzymania gotówki operacyjnej (662)
  • Ile gotówki operacyjnej firma powinna trzymać? (663)
  • Wpływ wielkości gotówki operacyjnej na wartość firmy (667)
  • Obniżanie wymaganego poziomu gotówki operacyjnej (668)
 • Płynne papiery wartościowe o niskim ryzyku (670)
  • Zasady inwestowania w płynne papiery wartościowe o niskim ryzyku (671)
  • Gotówka i płynne papiery wartościowe o niskim ryzyku (677)
  • Wpływ papierów do obrotu na wartość firmy (678)
 • Papiery wartościowe o wysokim ryzyku (685)
  • Motywy inwestowania w papiery wartościowe o wysokim ryzyku (686)
  • Księgowanie inwestycji w papiery wartościowe o wysokim ryzyku (689)
  • Wpływ papierów wartościowych z wyższym ryzykiem na wartość firmy (690)
 • Gotówka w firmach w USA (691)
 • Podsumowanie (694)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Analiza gotówki i papierów wartościowych do obrotu (699)

Rozdział 15. Zwrot z inwestycji i strategia korporacji (701)

 • Analiza istniejących inwestycji firmy (702)
  • Analiza na poziomie indywidualnych projektów na podstawie przepływów pieniężnych (702)
  • Analiza portfela projektów firmy (704)
 • Źródła dobrych projektów (711)
  • Konkurencyjne rynki produktów, bariery wejścia na rynek i dobre projekty (711)
  • Działania menedżerów i stopa zwrotu (718)
  • Przejęcia (719)
  • Strategia korporacji i jakość projektów (721)
 • Złe projekty - skąd wzięły się niepowodzenia (724)
  • Przyczyny porażek projektów (724)
  • Metody postępowania ze złymi inwestycjami (729)
 • Podsumowanie (737)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Analiza istniejących inwestycji firmy (743)

Część III: Analiza decyzji finansowych (747)

Rozdział 16. Przegląd źródeł finansowania (749)

 • Rozróżnienie pomiędzy długiem i kapitałem własnym (750)
 • Finansowanie firmy kapitałem własnym (752)
  • Źródła kapitału własnego w firmie nienotowanej na giełdzie (752)
  • Źródła kapitału własnego w spółce publicznej (754)
 • Finansowanie firmy długiem (759)
  • Kredyt bankowy (759)
  • Obligacje (760)
  • Leasing (766)
 • Hybrydowe papiery wartościowe (774)
  • Obligacje zamienne (775)
  • Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy (779)
  • Obligacje z oprocentowaniem powiązanym z sytuacją emitenta (782)
 • Podsumowanie (784)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Analiza bieżących możliwości finansowych firmy (788)

Rozdział 17. Proces finansowania (791)

 • Dostępne instrumenty finansowe i cykl życia firmy (792)
  • Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne (792)
  • Wzrost, ryzyko i finansowanie (794)
  • Jak naprawdę firmy pozyskują fundusze? (796)
 • Proces pozyskiwania kapitału (804)
  • Faza ekspansji i pozyskiwanie kapitału private equity (805)
  • Faza szybkiego wzrostu i pierwsza oferta publiczna (809)
  • Źródła finansowania spółki giełdowej (818)
 • Podsumowanie (825)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Badanie instrumentów finansowych w cyklu życia firmy (829)

Rozdział 18. Struktura finansowania - teoria i praktyka (833)

 • Korzyści z finansowania firmy długiem (834)
  • Korzyść podatkowa (834)
  • Zdyscyplinowanie menedżerów (838)
 • Koszty długu (841)
  • Oczekiwany koszt bankructwa spowodowanego zadłużeniem (841)
  • Koszty agencji w finansowaniu firmy długiem (846)
  • Utrata elastyczności (852)
 • Dług czy kapitał własny - wnioski (853)
  • Koszty i korzyści finansowania firmy kapitałem własnym (854)
  • Podejście menedżerów do długu i kapitału własnego (856)
 • Nie ma optymalnej struktury kapitału (858)
  • Nieistotność zadłużenia w świecie bez podatków (858)
  • Nieistotność zadłużenia w świecie z podatkami (860)
  • Nieistotność długu dla wartości firmy - wnioski (863)
  • Istotność twierdzenia Millera - Modiglianiego (864)
 • Optymalna struktura kapitału (865)
  • Uzasadnienie optymalnej struktury kapitału (866)
  • Dowody empiryczne na istnienie optymalnej struktury finansowania (866)
 • Jak firmy wybierają strukturę kapitału (868)
  • Struktura finansowania a faza w cyklu życia firmy (869)
  • Struktura finansowania firm porównywalnych (871)
  • Kolejność źródeł finansowania (872)
 • Podsumowanie (875)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Wybór struktury finansowej (881)

Rozdział 19. Optymalna struktura finansowania (885)

 • Sposób 1. Rozkład prawdopodobieństwa odchyleń przyszłego zysku operacyjnego (886)
  • Kroki przy wyznaczaniu optymalnej struktury finansowania (sposób 1.) (886)
  • Ograniczenia sposobu 1. (889)
  • Ulepszenia sposobu 1. (890)
 • Sposób 2. Średni ważony kosztu kapitału (891)
  • Średni ważony koszt kapitału i wartość firmy (891)
  • Kroki przy wyznaczaniu optymalnej struktury finansowania (sposób 2.) (894)
  • Ograniczenia sposobu 2. (910)
  • Inne zastosowania sposobu 2. (915)
 • Sposób 3. Zwrot z kapitału własnego i koszt kapitału własnego (921)
  • Kroki przy wyznaczaniu optymalnej struktury finansowania (sposób 3.) (921)
  • Ograniczenia sposobu 3. (925)
 • Sposób 4. Skorygowana wartość bieżąca (926)
  • Kroki przy wyznaczaniu optymalnej struktury finansowania (sposób 4.). (926)
  • Korzyści i ograniczenia sposobu 4. (932)
 • Sposób 5. Analiza porównawcza (932)
  • Porównanie ze średnią branżową (933)
  • Uwzględnianie różnic pomiędzy firmami z jednej branży (934)
 • Wybór optymalnego wskaźnika zadłużenia (937)
 • Podsumowanie (938)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Optymalna struktura finansowania (950)

Rozdział 20. Struktura finansowania - wybór (953)

 • Wybór struktury finansowania (954)
  • Brak dostosowania, dostosowanie stopniowe i natychmiastowe (954)
  • Dostosowywanie struktury finansowania (959)
 • Wybór właściwych instrumentów finansowych (971)
  • Uzgadnianie przepływów pieniężnych z instrumentów finansowych z przepływami z aktywów (973)
  • Implikacje podatkowe (985)
  • Spojrzenie od strony agencji ratingowych, analityków papierów wartościowych i władz (985)
  • Konsekwencje asymetrii informacji (987)
  • Ograniczanie kosztów agencji (988)
  • Podsumowanie (990)
 • Podsumowanie (999)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Rozważenie optymalizacji wskaźnika zadłużenia firmy (1007)

Część IV: Analiza decyzji w zakresie dywidendy (1011)

Rozdział 21. Polityka dywidendy (1013)

 • Podstawowe aspekty polityki dywidendy (1014)
  • Proces dywidendy (1014)
  • Miary polityki dywidendy (1016)
  • Dowody empiryczne - polityka dywidendy (1019)
 • Koncepcja pierwsza - dywidenda nie ma znaczenia (1024)
  • Założenia koncepcji pierwszej (1025)
  • Dowód na nieistotność dywidendy (1025)
  • Polityka dywidendy przy założeniu nieistotności dywidendy (1028)
 • Koncepcja druga - dywidenda jest zła (1029)
  • Podatek dochodowy a podatek od zysków kapitałowych (1029)
  • Czas powstania zobowiązania podatkowego (1030)
  • Mierzenie straty podatkowej z dywidendy (1031)
 • Koncepcja trzecia - dywidenda jest dobra (1036)
  • Pozorne korzyści z dywidendy (1036)
  • Rzeczywiste korzyści z dywidendy (1039)
 • Podsumowanie (1047)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Korzyści i koszty dywidendy (1050)

Rozdział 22. Gotówka zwracana akcjonariuszom (1053)

 • Wykupowanie własnych akcji (1054)
  • Wpływ wykupu własnych akcji na wartość firmy (1054)
  • Skala wykupu własnych akcji (1055)
 • Analiza polityki dywidendy od strony przepływów pieniężnych (1057)
  • Krok 1. Ile gotówki firma jest w stanie zwracać akcjonariuszom? (1057)
  • Krok 2. Ocena istniejących i nowych inwestycji firmy (1064)
  • Krok 3. Jakość projektów firmy i wysokość dywidendy (1068)
  • Krok 4. Ocena polityki dywidendy w oparciu o wskaźnik zadłużenia (1075)
 • Analiza dywidendy firm porównywalnych (1077)
  • Porównanie z firmami w jednej branży (1077)
  • Porównanie z firmami na całym rynku (1080)
 • Zmiana polityki dywidendy (1083)
  • Dowody empiryczne (1083)
  • Wnioski dla firmy (1085)
 • Podsumowanie (1086)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Analiza polityki dywidendy (1093)

Rozdział 23. Inne formy dywidendy - wykup akcji, spinoffy i dezinwestycje (1097)

 • Inne sposoby zwracania gotówki akcjonariuszom (1098)
  • Wykup akcji (1099)
  • Kontrakty forward na wykupy własnych akcji (1108)
 • Podział akcji i dywidenda wypłacana w formie akcji (1109)
  • Podział akcji (1110)
  • Dywidenda w formie akcji (1113)
 • Dezinwestycje i inne formy dekomponowania aktywów firmy (1114)
  • Dezinwestycje (1115)
  • Spinoff, splitoff i splitup (1118)
  • Wyodrębnienie kapitału (equity carve-out) (1124)
  • Akcje typu tracking stock (1128)
 • Dezinwestycje, spinoffy, carve-out i tracking stock - porównanie (1132)
  • Wspólne cele (1132)
  • Kluczowe różnice (1133)
  • Wybór właściwej opcji (1135)
 • Podsumowanie (1136)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Wybór sposobu zwracania akcjonariuszom gotówki (1140)

Część V: Wycena (1143)

Rozdział 24. Wycena - zasady i praktyka (1145)

 • Wycena według zdyskontowanych przepływów pieniężnych (1146)
  • Wolne przepływy pieniężne firmy (FCFF) (1147)
  • Oczekiwana stopa wzrostu (1155)
  • Stopa dyskontowa (1159)
  • Okres trwałości aktywów (1161)
  • Brakująca część wartości firmy (1167)
  • Końcowy etap wyceny firmy (1174)
  • Wycena kapitału własnego metodą bezpośrednią (1177)
 • Wycena relatywna (1182)
  • Standaryzowanie wartości porównywanych aktywów (1182)
  • Zmienne wpływające na zmiany wskaźników krotności (1183)
  • Analiza firm porównywalnych (1186)
 • Wycena według zdyskontowanych przepływów i wycena relatywna - różnice (1193)
 • Podsumowanie (1194)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Wycena (1202)

Rozdział 25. Powiększanie wartości - narzędzia i techniki (1205)

 • Tworzenie wartości od strony zdyskontowanych przepływów pieniężnych (1206)
  • Działania kreujące wartość i neutralne dla wartości firmy (1206)
  • Sposoby powiększania wartości firmy (1208)
  • Łańcuch powiększania wartości (1228)
 • Nie tylko tradycyjny model wyceny (1231)
  • Ekonomiczna wartość dodana (EVA) (1234)
  • Stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych (CFROI) (1248)
  • CFROI, wewnętrzna stopa zwrotu i wartość zdyskontowanych przepływów pieniężnych (1250)
  • CFROI i wartość firmy (1254)
 • Jeszcze o powiększaniu wartości (1256)
 • Podsumowanie (1257)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Powiększanie wartości (1264)

Rozdział 26. Wykupy i przejęcia (1267)

 • Streszczenie wiedzy o wykupach i przejęciach (1268)
  • Rodzaje przejęć (1268)
  • Proces przejęcia (1269)
  • Krótka historia fuzji i przejęć w USA (1270)
 • Wpływ fuzji i przejęć na wartość firmy - dowody empiryczne (1272)
 • Etapy przejęcia (1274)
  • Etap 1. Sprecyzowanie motywów i strategii przejęcia (1274)
  • Etap 2. Wybór i wycena firmy przejmowanej (1281)
  • Etap 3. Określenie ceny oraz źródeł i formy sfinansowania przejęcia (1300)
  • Etap 4. Integrowanie firm po przejęciu (1310)
  • Ograniczenia w przejmowaniu firm (1315)
  • Jakość zarządzania i wykupy lewarowane (1318)
 • Podsumowanie (1323)
 • Prawdziwe firmy w czasie rzeczywistym: Analiza przejęć (1329)

Część VI: Wycena a decyzje w finansach przedsiębiorstw (1335)

Rozdział 27. Zastosowania opcji w finansach przedsiębiorstw (1337)

 • Podstawy wyceny opcji (1338)
  • Modele wyceny opcji inne niż model dwumianowy (1338)
  • Opcje egzotyczne i realne (1345)
 • Opcje w analizie decyzji inwestycyjnych (1349)
  • Opcja opóźnienia realizacji projektu (1350)
  • Opcja poszerzenia zakresu projektu (1362)
  • Kiedy opcja opóźnienia lub poszerzenia projektu ma dużą wartość? (1368)
  • Opcja porzucenia projektu (1370)
 • Zastosowania opcji w wycenie (1373)
  • Wycena firm posiadających patenty lub licencje (1374)
  • Wycena surowców naturalnych firmy (1376)
  • Wycena kapitału własnego likwidowanej firmy (1377)
 • Model wyceny opcji w polityce finansowej i dotyczącej dywidendy (1386)
  • Konflikt pomiędzy obligatariuszami i akcjonariuszami (1386)
  • Projektowanie i wycena papierów wartościowych (1388)
  • Wartość elastyczności finansowej (1389)
 • Podsumowanie (1394)

Rozdział 28. Z powrotem do podstawowych zasad (1401)

 • Podsumowanie podstawowych zasad (1401)
  • Zasada inwestowania (1402)
  • Zasada finansowania (1403)
  • Zasada dywidendy (1405)
 • Zależności pomiędzy zasadami finansów korporacji i ich wpływ na cykl życia firmy (1405)
  • Współzależności pomiędzy zasadami finansów korporacji (1406)
  • Zasady finansów korporacji i cykl życia firmy (1406)
 • Fundamentalne założenia finansów korporacji (1408)
  • Miej do rynku zaufanie, ale ograniczone... (1408)
  • Przyszłość, a nie przeszłość... (1410)
  • Pokaż pieniądze... (1410)
  • Oczami marginalnego akcjonariusza... (1412)
 • Podsumowanie (1413)

Część VII: Dodatki (1415)

Odpowiedzi do nieparzystych pytań problemowych (1417)

Skorowidz (1475)

6
(3)
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(1)
1
(2)

Liczba ocen: 6

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 6 

  Znakomita pozycja - to książkach naszych autorów spotyka się miszmasz, ponieważ źle zrozumieli / przetłumaczyli. Pozycja ta to abecadło dla finansistów.
    Ocena : 6 

    Ocena : 6 

    Ocena : 2 

  Są lepsze pozycje z finansów przedsiębiorstw. Sporo błędów - dlatego odradzam książkę jako podstawowe źródło wiedzy. Też nie rozumiem wyboru KNF.
    Ocena : 1 

  Trochę się rozczarowałem jeśli chodzi o Damodarana.
    Ocena : 1 

  Błędy redakcyjne, nie jasne przedstawienie zagadnień (chyba kwestia tłumaczenia). Dziwne, że zaleca ją KNF.
  płatności onepress.pl