Efektywne zarządzanie projektami...

Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III

Autorzy: Robert K. Wysocki, Rudd McGary

Ocena:
   4.8/6  Opinie  (4)
Stron: 536
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: twarda)
Wydawca: Onepress

Poznaj nowoczesne metody zarządzania projektami

 • Rozpoznaj prawidłowo potrzeby klienta i zdefiniuj zakres projektu
 • Zaplanuj proces realizacji projektu uwzględniając wszystkie czynniki wpływające na niego
 • Kontroluj prace projektowe wykorzystując modele i narzędzia informatyczne

Zmiany w gospodarce pociągają za sobą zmiany w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami. Menedżerowie wyższych szczebli zmieniają sposób kierowania firmami, a kierownicy projektów -- sposoby zarządzania projektami. Wiele narzędzi i metod, wykorzystywanych jeszcze całkiem niedawno, dziś okazuje się zbędnymi i przestarzałymi reliktami. Nowe modele zespołów projektowych, udoskonalone metody weryfikowania projektów i coraz doskonalsze narzędzia informatyczne to tylko niektóre zagadnienia, jakie menedżerowie projektów muszą przyswoić, aby nadal sprawnie wykonywać swoją pracę.

Książka "Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III" przedstawia nowoczesne metody zarządzania projektami, wypracowane w ciągu kilku ostatnich lat i uwzględniające zmiany, jakie dokonały się na światowych rynkach i w gospodarce. Porównuje tradycyjne sposoby kierowania projektami z nowymi, nazywanymi ekstremalnym zarządzaniem projektami oraz adaptacyjnym zarządzaniem projektami. Opisuje techniki wdrażania nowych projektów i współczesnych narzędzi informatycznych.

 • Zdefiniowanie projektu
 • Wyznaczenie celu i zakresu projektu
 • Tradycyjne zarządzanie projektami
 • Prognozowanie czasu, alokacja zasobów i zestawienie wymagań projektu
 • Harmonogramowanie projektu
 • Budowanie zespołu projektowego
 • Kontrola postępów prac projektowych
 • Zamykanie projektu
 • Metoda łańcucha krytycznego
 • Adaptacyjna struktura projektu
 • Zarządzanie portfelem projektów

Przekonaj się, jak nowoczesne metody zarządzania projektami mogą poprawić efektywność ich realizacji.

Podziękowania (15)

O autorach (17)

Przedmowa (19)

Wprowadzenie (21)

Część I (45)

Rozdział 1. Czym jest projekt? (47)

 • Definicja projektu (47)
  • Sekwencja działań (48)
  • Niepowtarzalne działania (48)
  • Złożone działania (48)
  • Powiązane działania (49)
  • Jeden cel (49)
  • Określony czas realizacji (49)
  • Bez przekraczania budżetu (50)
  • Zgodnie z wymaganiami (50)
 • Czym jest program? (50)
 • Parametry projektu (51)
  • Zakres (51)
  • Jakość (52)
  • Koszty (52)
  • Czas (53)
  • Zasoby (53)
 • Trójkąt zakresu projektu (54)
  • Zmiana zakresu projektu (55)
  • Pułapka nadziei (55)
  • Malejąca efektywność włożonej pracy (56)
  • Zmiana cech projektu (56)
 • Klasyfikacje projektów (57)
  • Klasyfikacja według cech projektów (57)
  • Klasyfikacja według typów projektów (59)
 • Podsumowanie (60)
 • Pytania do dyskusji (60)

Rozdział 2. Czym jest tradycyjne zarządzanie projektami? (61)

 • Zasady tradycyjnego zarządzania projektami (61)
  • Definiowanie (62)
  • Planowanie (63)
  • Wykonanie planu (64)
  • Kontrola (65)
  • Zamykanie projektu (65)
 • Cykl realizacji projektu w TPM (66)
  • Etapy cyklu realizacji projektu w TPM (67)
  • Poziomy tradycyjnego zarządzania projektami (73)
 • Zarządzanie jakością (74)
  • Model ciągłego zarządzania jakością (CQMM) (75)
  • Model procesowego zarządzania jakością (PQMM) (76)
 • Zarządzanie ryzykiem (77)
  • Identyfikowanie ryzyka (79)
  • Ocena ryzyka (79)
  • Planowanie działań w zarządzaniu ryzykiem (80)
  • Monitorowanie i kontrola ryzyka (80)
  • Przykładowa ocena ryzyka (81)
 • Zarządzanie zaopatrzeniem (83)
  • Planowanie zaopatrzenia (84)
  • Zapytanie ofertowe (85)
  • Obsługa informacyjna adresatów zapytania ofertowego (86)
  • Wybieranie najlepszej oferty (86)
  • Zarządzanie kontraktem (87)
  • Zamykanie kontraktu (88)
 • Tradycyjne zarządzanie projektami a inne metodologie (88)
 • Krzywa bólu (89)
 • Podsumowanie (93)
 • Pytania do dyskusji (93)

Rozdział 3. Zakres projektu (95)

 • Definiowanie projektu (95)
 • Zarządzanie oczekiwaniami klienta (96)
  • Odróżnianie potrzeb od zachcianek (97)
  • Tworzenie warunków satysfakcji (97)
  • Przeglądy postępów prac w punktach kontrolnych (101)
 • Tworzenie statutu projektu (101)
  • Z czego składa się statut projektu? (102)
  • Załączniki do statutu projektu (111)
 • Sesja planowania projektowego, czyli jak rozwijać statut projektu (113)
 • Przedkładanie statutu projektu do akceptacji (114)
  • Uczestnicy procesu zatwierdzania statutu (116)
  • Kryteria akceptacji statutu projektu (117)
  • Stan projektu po fazie akceptacji (117)
 • Definicja projektu (118)
 • Podsumowanie (119)
 • Pytania do dyskusji (119)

Rozdział 4. Działania w ramach projektu (121)

 • Struktura podziału pracy (121)
 • Jak korzystać ze struktury podziału pracy? (123)
 • Tworzenie struktury podziału pracy (125)
  • Podejście z góry na dół (126)
  • Podejście z dołu do góry (128)
  • Struktura podziału pracy w małych projektach (129)
  • Jak szybko tworzyć strukturę podziału pracy w dużych projektach? (130)
 • Sześć kryteriów testowania kompletności struktury podziału pracy (130)
  • Zaawansowanie wykonania działania i jego ukończenie muszą być mierzalne (131)
  • Zdarzenie powodujące rozpoczęcie i zakończenie działania (132)
  • Jasno zdefiniowany rezultat działania (132)
  • Oszacowanie czasu i kosztu wykonania działania (132)
  • Czas trwania działania nie może przekraczać akceptowanych limitów (133)
  • Działania powinny być od siebie niezależne (133)
  • Tworzenie struktury podziału pracy podczas sesji planowania (134)
 • Podejścia do tworzenia struktury podziału pracy (135)
  • Podejścia przedmiotowe (136)
  • Podejścia czynnościowe (137)
  • Podejścia organizacyjne (138)
 • Prezentacja graficzna struktury podziału pracy (139)
 • Podsumowanie (142)
 • Pytania do dyskusji (143)

Rozdział 5. Prognozowanie czasu, zasobów, wymagań i kosztów projektu (145)

 • Szacowanie czasu trwania projektu (145)
  • Ilość zasobów a czas trwania działania (148)
  • Zmienność czasu trwania działania (149)
  • Sześć metod prognozowania czasu trwania działania (150)
  • Dokładność prognozy (154)
 • Prognozowanie ilości potrzebnych zasobów (155)
  • Ludzie jako zasoby (156)
  • Struktura podziału zasobów (157)
 • Prognozowanie czasu trwania działania jako funkcja dostępności zasobów (158)
  • Obliczanie czasu trwania działania na podstawie czasu pracy i procentu jednego dnia pracy (158)
  • Obliczanie procentu jednego dnia pracy na podstawie czasu trwania działania i czasu pracy (159)
  • Obliczanie czasu pracy na podstawie czasu trwania działania i procentu jednego dnia pracy (159)
  • Rozpisywanie profilu przypisania zasobów (159)
 • Prognozowanie kosztów (160)
  • Planowanie zasobów (160)
  • Prognozowanie kosztów (161)
  • Budżetowanie kosztów (162)
  • Kontrola kosztów (162)
 • Sesja planowania jako narzędzie prognozowania czasu trwania, kosztów i wymaganych zasobów (163)
  • Definiowanie wymaganych zasobów (164)
  • Definiowanie kosztów (165)
 • Podsumowanie (165)
 • Pytania do dyskusji (166)

Rozdział 6. Diagram sieci projektu (167)

 • Czym jest diagram sieci projektu? (167)
  • Tworzenie kompletnego diagramu sieci projektu (168)
  • Korzyści z tworzenia harmonogramu sieciowego (169)
 • Budowanie diagramu sieci metodą diagramowania pierwszeństwa (171)
  • Zależności (173)
  • Ograniczenia (175)
  • Zmienne opóźnione (179)
  • Tworzenie wstępnego harmonogramu projektu (180)
 • Analiza wstępnego diagramu sieci projektu (185)
  • Skracanie harmonogramu (185)
  • Rezerwa menedżerska (188)
 • Tworzenie i analiza sieci podczas sesji wspólnego planowania projektowego (189)
 • Podsumowanie (192)
 • Pytania do dyskusji (192)

Rozdział 7. Dostępność zasobów i koszty projektu a zmiany w harmonogramie (193)

 • Problem dostępności zasobów (193)
 • Poziomowanie zasobów (194)
 • Akceptacja harmonogramu uwzględniającego poziom zasobów (197)
 • Strategie poziomowania zasobów (197)
  • Wykorzystywanie dostępnych zapasów czasu (198)
  • Przesuwanie daty zakończenia projektu (198)
  • Wygładzanie (199)
  • Alternatywne metody tworzenia harmonogramu działań (199)
 • Wpływ poziomowania zasobów na koszty projektu (201)
 • Wdrażanie mikropoziomowego planowania projektowego (202)
 • Pakiety robocze (203)
  • Cel zastosowania pakietu roboczego (204)
  • Format pakietu roboczego (205)
 • Podsumowanie (208)
 • Pytania do dyskusji (208)

Rozdział 8. Wspólne sesje planowania projektowego: organizowanie i prowadzenie (209)

 • Wspólne sesje planowania projektowego (209)
  • Planowanie sesji (211)
  • Uczestnicy (212)
  • Warunki lokalowe (215)
  • Wyposażenie (215)
  • Plan sesji (215)
  • Rezultaty (216)
 • Propozycja projektu (217)
  • Treść propozycji projektu (218)
 • Podsumowanie (219)
 • Pytania do dyskusji (219)

Rozdział 9. Rekrutacja, organizowanie i zarządzanie zespołem projektowym (221)

 • Menedżer projektu a kierownik liniowy (222)
 • Projekty jako narzędzia motywacji i rozwoju umiejętności (223)
  • Czynniki motywacyjne (224)
  • Czynniki higieniczne (224)
 • Rekrutacja zespołu projektowego (227)
  • Menedżer projektu (228)
  • Członkowie podstawowego zespołu projektowego (230)
  • Członkowie zespołu zaangażowani na zlecenie (234)
 • Organizowanie zespołu projektowego (238)
  • Uprawnienia (238)
  • Odpowiedzialność (238)
  • Równoważenie zespołu (239)
  • Jak uwolnić potencjał zespołu projektowego? (240)
  • Plan rozwoju zespołu (241)
 • Ustalanie zasad pracy w zespole (242)
  • W jakich sytuacjach trzeba określić zasady pracy w zespole? (242)
  • Pokonywanie problemów (243)
  • Podejmowanie decyzji (245)
  • Rozwiązywanie konfliktów (249)
  • Budowanie konsensusu (250)
  • Burza mózgów (251)
  • Spotkania zespołu (252)
 • Zarządzanie komunikacją w zespole (253)
  • Czas przekazywania informacji, treść komunikatów i kanały dystrybucji informacji (253)
  • Zarządzanie komunikacją poza zespołem (257)
 • Podsumowanie (259)
 • Pytania do dyskusji (260)

Rozdział 10. Monitorowanie i kontrola postępów prac nad projektem (261)

 • Kontrola a ryzyko (261)
  • Działania regulujące (262)
  • Wysoki poziom kontroli - niskie ryzyko (263)
  • Niski poziom kontroli - wysokie ryzyko (264)
  • Równoważenie systemu kontroli (264)
 • Kontrola a jakość (265)
 • System raportowania o postępach (265)
  • Rodzaje raportów o stanie projektu (266)
  • Aktualizowanie informacji (269)
  • Częstotliwość raportowania (271)
  • Odchylenia od planu (271)
 • Stosowanie graficznych narzędzi raportowania (273)
  • Diagramy Gantta (273)
  • Trend odchyleń od terminowej realizacji kamieni milowych (celów cząstkowych) (273)
  • Kontrola harmonogramu i kosztów (278)
  • Raport o stanie projektu, wykonany na bazie struktury podziału pracy (283)
 • Stopień szczegółowości raportu (285)
  • Menedżer działania (285)
  • Menedżer projektu (285)
  • Zarządzający (286)
 • Spotkania monitorujące postępy prac (286)
  • Kto powinien uczestniczyć w spotkaniach monitorujących? (286)
  • W jakich porach organizować spotkania monitorujące? (287)
  • Czemu służą spotkania monitorujące? (287)
  • Zakres spotkań monitorujących (288)
 • Zarządzanie zmianą (289)
 • Zarządzanie eskalacją problemów (293)
  • Strategie zapobiegania eskalacji problemów (294)
  • Zespołowe zarządzanie problemami (295)
 • Podsumowanie (296)
 • Pytania do dyskusji (296)

Rozdział 11. Zamykanie projektu (299)

 • Etapy procesu zamykania projektu (299)
 • Uzyskanie akceptacji rezultatów projektu przez klienta (300)
  • Akceptacja nieformalna (300)
  • Akceptacja formalna (300)
 • Dostarczenie zamówionych elementów (301)
 • Skompletowanie dokumentacji projektu (301)
 • Audyt powdrożeniowy (303)
 • Raport zamykający (305)
 • Uczczenie sukcesu (306)
 • Podsumowanie (306)
 • Pytania do dyskusji (307)

Rozdział 12. Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego (309)

 • Czym jest łańcuch krytyczny? (310)
 • Odchylenia czasu trwania: naturalne i specjalne (310)
 • Statystyczne uzasadnienie metody łańcucha krytycznego (311)
 • Podejście do zarządzania projektami od strony łańcucha krytycznego (313)
  • Etap 1. Tworzenie harmonogramu terminów najwcześniejszych (314)
  • Etap 2. Przekształcanie harmonogramu terminów najwcześniejszych w harmonogram terminów najpóźniejszych (314)
  • Etap 3. Rozwiązywanie konfliktu zasobów (315)
 • Bufory (316)
  • Czym są bufory? (316)
  • Rodzaje buforów (316)
  • Jak używamy buforów? (317)
  • Zarządzanie buforami (318)
 • Historia zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego (321)
 • Podsumowanie (322)
 • Pytania do dyskusji (322)

Część II (323)

Rozdział 13. Adaptacyjna struktura projektu - wprowadzenie (325)

 • Definicja APF (327)
 • Ogólne spojrzenie na APF (328)
  • Zakres wersji (328)
  • Plan cyklu (331)
  • Budowa cyklu (332)
  • Punkt kontrolny klienta (333)
  • Przegląd rezultatów wersji (334)
 • Najważniejsze wartości APF (335)
  • Orientacja na klienta (335)
  • Współudział klienta (336)
  • Informacja o efektach prac - wcześnie i często (336)
  • Ciągłe pytania i introspekcja (337)
  • Osiąganie rezultatów poprzez ciągłe zmiany (337)
  • Planowanie tylko najbliższej przyszłości (337)
 • Podsumowanie (338)
 • Pytania do dyskusji (338)

Rozdział 14. Zakres wersji (339)

 • Definiowanie zakresu wersji projektu (340)
  • Tworzenie warunków satysfakcji (341)
  • Tworzenie statutu projektu (343)
  • Ramy czasowe i budżet (345)
 • Planowanie zakresu wersji (346)
  • Tworzenie średniopoziomowej struktury podziału pracy (347)
  • Kryteria szeregowania celów cząstkowych projektu (funkcjonalności) (347)
  • Ustalanie priorytetów (349)
  • Ustalanie priorytetów w trójkącie zakresu projektu (350)
  • Określenie liczby i czasów trwania cykli (353)
  • Przypisywanie funkcjonalności do cykli (354)
  • Opis celów cząstkowych każdego cyklu (354)
 • Podsumowanie (355)
 • Pytania do dyskusji (355)

Rozdział 15. Plan cyklu (357)

 • Niskopoziomowa struktura podziału pracy w cyklu (359)
 • Mikrozarządzanie projektem w APF (360)
 • Prognozowanie czasów trwania zadań (361)
 • Prognozowanie wymaganych zasobów (362)
  • Wpisywanie wymaganych zasobów do struktury podziału pracy (363)
  • Identyfikowanie zapotrzebowania na unikalne zasoby (363)
 • Określanie kolejności zadań (364)
 • Podsumowanie (364)
 • Pytania do dyskusji (365)

Rozdział 16. Budowa cyklu (367)

 • Tworzenie mikropoziomowego harmonogramu i przypisywanie zasobów do zadań (368)
 • Tworzenie pakietów roboczych (372)
 • Wykonywanie planu (373)
 • Monitorowanie i dostosowywanie harmonogramu budowy cyklu (374)
  • Bank zakresów (374)
  • Rejestr problemów (375)
  • Zhierarchizowana macierz zakresu (376)
  • Spotkania monitorujące (377)
  • Raporty o stanie projektu (377)
 • Podsumowanie (378)
 • Pytania do dyskusji (378)

Rozdział 17. Punkt kontrolny klienta (379)

 • Jakich informacji potrzebujemy w punkcie kontrolnym klienta? (380)
  • Porównanie funkcji planowanej z faktycznie zrealizowaną (381)
  • Bank zakresu (381)
 • O co pytamy w punkcie kontrolnym klienta? (381)
  • Co zawierał plan? (381)
  • Co faktycznie zrobiliśmy? (382)
  • Czy zakres wersji wciąż jest wiążący? (382)
  • Czy zespół pracował zgodnie z oczekiwaniami? (383)
  • Czego się nauczyliśmy? (383)
 • Jak ulepszamy następny cykl? (383)
  • Zaktualizowana lista celów cząstkowych (funkcjonalności) (384)
  • Na nowo uszeregowana lista funkcjonalności (384)
  • Czas trwania następnego cyklu (384)
 • Podsumowanie (385)
 • Pytania do dyskusji (385)

Rozdział 18. Przegląd rezultatów wersji (387)

 • Ocena osiągniętych korzyści biznesowych (388)
 • Wnioski, które będą użyteczne w następnej wersji (389)
 • Wnioski użyteczne w doskonaleniu APF (389)
 • Podsumowanie (389)
 • Pytania do dyskusji (389)

Rozdział 19. Odmiany APF (391)

 • Cykl sprawdzania koncepcji (392)
 • Rewidowanie planu wersji (393)
 • Ekstremalne zarządzanie projektami (393)
  • Definicja projektu ekstremalnego (394)
  • Ogólnie o ekstremalnym zarządzaniu projektami (395)
 • TPM, APF i xPM - porównanie (408)
 • Podsumowanie (409)
 • Pytania do dyskusji (410)

Część III (413)

Rozdział 20. Zarządzanie portfelem projektów (415)

 • Wprowadzenie do zarządzania portfelem projektów (416)
  • Koncepcje zarządzania portfelem (416)
  • Główne etapy zarządzania portfelem projektów (418)
 • Tworzenie strategii portfela (420)
  • Model zgodności strategicznej (421)
  • Macierz BCG (macierz produktów/usług) (423)
  • Macierz dystrybucji projektów (425)
  • Model wzrostu i przetrwania (427)
  • Kategorie inwestycyjne projektów (427)
  • Który model wybrać? (428)
 • Ocena zgodności projektu ze strategią portfela (428)
 • Hierarchizacja projektu i przyznanie funduszy (429)
  • Wymuszony ranking (430)
  • Q-sort (431)
  • Niezbędne, ważne, przydatne (431)
  • Kryteria ważone (432)
  • Model porównywania parami (434)
  • Ryzyko-korzyści (435)
 • Budowanie zrównoważonego portfela, złożonego z uszeregowanych projektów (436)
  • Równoważenie portfela (437)
  • Model zgodności strategicznej i kryteria ważone (438)
  • Macierz dystrybucji projektów i wymuszony ranking (440)
  • Model selekcji Grahama-Englunda, kategorie inwestycyjne projektów i macierz ryzyko-korzyści (442)
  • Równoważenie portfela przez częściowe finansowanie i niepełne obsadzanie projektów (446)
 • Zarządzanie aktywnymi projektami (446)
  • Stan projektu (447)
  • Raportowanie o stanie portfela (448)
 • Zamykanie projektów w portfelu (453)
  • Osiągnięcie korzyści biznesowych projektu (454)
  • Czego nauczyliśmy się podczas realizacji projektu? (454)
 • Przygotowanie projektu do zgłoszenia go do portfela (455)
  • Statut projektu dostosowany do potrzeb zarządzania portfelem (456)
  • Dwuetapowe składanie propozycji projektu (459)
  • Przedkładanie całej propozycji projektu za jednym razem (459)
 • Podsumowanie (460)
 • Pytania do dyskusji (461)

Rozdział 21. Biuro wsparcia projektów (463)

 • Przesłanki tworzenia biur zarządzania projektami (464)
 • Czym jest biuro wsparcia projektów? (465)
  • Jednostka organizacyjna utworzona na stałe albo na określony czas (466)
  • Portfel usług świadczonych przez PSO (466)
  • Określony portfel projektów (467)
 • Nazewnictwo biur wsparcia projektów (468)
 • Definiowanie misji biura wsparcia projektów (469)
 • Formułowanie celów PSO (470)
 • Funkcje PSO (470)
  • Wspieranie projektów (471)
  • Konsultacje i doradztwo (471)
  • Tworzenie metod i standardów (472)
  • Narzędzia informatyczne (473)
  • Szkolenie (474)
  • Doradztwo w zarządzaniu zasobami potrzebnymi do realizacji projektów (475)
 • Struktura organizacyjna PSO (476)
  • Wirtualne i rzeczywiste biura wsparcia projektów (476)
  • Biura proaktywne i reaktywne (476)
  • Biuro powołane na czas określony i na stałe (476)
  • Program i projekt (477)
  • Biuro korporacyjne i funkcjonalne (477)
  • Biura centralne i regionalne (477)
 • Miejsce PSO w organizacji (477)
 • Jak zorientować się, że PSO jest nam potrzebne? (479)
  • Raport Standish Group (479)
  • Sygnały wskazujące, że PSO jest organizacji potrzebne (480)
 • Tworzenie PSO (482)
  • Etapy wzrostu PSO (482)
  • Planowanie PSO (484)
 • Trudności związanie z tworzeniem PSO (495)
  • Szybkość i cierpliwość (496)
  • Wdrażanie PSO metodą z dołu do góry (496)
  • Myślenie systemowe (496)
  • Systemy na poziomie całej organizacji (496)
  • Zarządzanie wiedzą (497)
  • Uczenie się (497)
  • Otwarta komunikacja (497)
 • Podsumowanie (497)
 • Pytania do dyskusji (498)

Epilog Podsumowanie i wnioski (499)

 • Komentarz Boba Wysockiego (499)
 • Komentarz Rudda McGary'ego (500)

Dodatki (503)

Dodatek Bibliografia (505)

 • Tradycyjne zarządzanie projektami (506)
 • Adaptacyjna struktura projektu (514)
 • Ekstremalne zarządzanie projektami (515)
 • Zarządzanie projektami w całej organizacji (516)

Skorowidz (517)

6
(1)
5
(2)
4
(0)
3
(1)
2
(0)
1
(0)

Liczba ocen: 4

Średnia ocena
czytelników

  


  okladka
    Ocena : 6 

  Bardzo dobra, uporządkowana książka opisująca nie tylko tradycyjne metody zarządzania projektami, ale także najnowsze trendy takie jak ekstremalne czy efektywne zarządzanie projektami. Przejrzysty układ z dużą ilością treści. Jak dla mnie rzetelne łatwo czytające się kompendium wiedzy. Polecam !
    Ocena : 5 

  Witam, Co prawda jestem dopiero na 66 stronie książki (trzecie wydanie z 2005 roku) ale na gorąco mam dwie uwagi, które wymagają erraty. 1. Tabela 1.1 Klucz do automatycznej klasyfikacji projektów. Dla typu projektu D kolumna CZAS REALIZACJI według mnie powinno być: poniżej 3 miesięcy. Jest: powyżej 3 miesięcy. 2. Strona 65. Zdanie zaczynające się na siódmej od dołu linijce. Jest: Księga powinna być w formie elektronicznej - wtedy łatwiej będzie przeszukiwać jej zasoby i ze ze sobą dane z różnych projektów. Powinno być: Księga powinna być w formie elektronicznej - wtedy łatwiej będzie przeszukiwać jej zasoby i zestawić ze sobą dane z różnych projektów. Dziękuję i pozdrawiam.
    Ocena : 5 

  Kompendium wiedzy dot. prowadzenia projektów zarówno dla osób bez doświadczenia jak i tych, którzy spędzili lata na zarządzaniu. Wartościowa książka stanowiąca przekrój dostępnych metod od tradycyjnych aż po zwinne w różnych wariantach wraz ze sposobami ich wykorzystania. W książce znajdziemy liczne i dobrze opisane sytuacje, które pomagają zrozumieć problem oraz sposoby jego rozwiązania.
    Ocena : 3 

  ta ocena to trochę na wyrost mając pod uwagę cenę. kupiłem bo przeczytałem coś co mi się spodobała mi się:ilustracja "krzywa bólu" ale to prawie wszystko. Ocena uwzględnia "mój impact factor" który określam podobnie jak od tych gdzieś tam "zasłyszanych" że każda książka coś wnosi. Minusy bo autorka przekładu nie przetacza w ogóle skrótów którymi się posługuje (np. a pojawiają się one praktycznie na każdej z przeszło 800 stron. czym jest cpism? cf? zresztą w skorowidzie można np. znaleźć jednocześnie: adaptacyjny model - DSDM adaptacyjny model - PMLC to jest coś więcej niż ignorancja, w tej książce skróty są istotne a ich pomijanie to pojście na skróty nikt przecież nie zarzuci złego tłumaczenia. Autor pisze "osobiście lubię prostotę" - ksiażka temu przeczy. to jest książka na sprzedaż i wciąż zobaczysz reklamy...
  płatności onepress.pl