Książki » Ekonomia

Książki z kategorii Ekonomia w przystępny sposób poruszają zagadnienia ekonomii i gospodarki. Tłumaczą zasady rządzące światem biznesu i przedstawiają całościowy obraz poglądów gospodarczych. Pokazują jak kształtują się trendy gospodarcze oraz jak interpretować wskaźniki ekonomiczne. Pomagają zrozumieć zachowania konsumentów, zasady podaży i popytu, zagadnienia polityki monetarnej oraz odszyfrować znaczenie międzynarodowego handlu, omawiają stosunki międzynarodowe w biznesie.
 1. Ropa naftowa a wzrost gospodarczy
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 2. Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu
  • Pdf
 3. Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski
  • Pdf
 4. Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka
  • Pdf
 5. Współczesne wyzwania miast i regionów
  • Pdf
 6. Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy
  • Pdf
 7. Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu
  • Pdf
 8. Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 7. Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania
  • Pdf
 9. Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek
  • Pdf
 10. Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020
  • Pdf
 11. Steganografia cyfrowa. Sztuka ukrywania informacji
  • Pdf
  • ePub
  • Mobi
 12. Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne
  • Pdf
 13. Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe
  • Pdf
 14. Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń
  • Pdf
 15. Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce
  • Pdf
 16. Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości
  • Pdf
 17. Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski
  • Pdf
 18. Co wywołuje przestępczość i jak ją można ograniczać? Wielowymiarowa analiza makroekonomiczna
  • Pdf
 19. Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy
  • Pdf
 20. Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie
  • Pdf
 21. Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania
  • Pdf
 22. Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro
  • Pdf
 23. Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect
  • Pdf
 24. Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce
  • Pdf
 25. Zasoby naturalne - postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy
  • Pdf
 26. Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście relacji z pacjentami
  • Pdf
 27. Management Accounting Innovations the Case of ABC in Poland
  • Pdf
 28. Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego
  • Pdf
 29. Modele kursów walutowych
  • Pdf
 30. Kurs złoty/euro: teoria i empiria
  • Pdf
 31. Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce
  • Pdf
 32. Pracownicza partycypacja finansowa. Geneza, uwarunkowania rozwoju, rezultaty
  • Pdf
 33. Prognozowanie szeregów czasowych metodami ewolucyjnymi
  • Pdf
 34. Polityczna kreacja ładu ekonomicznego. Teoria i praktyka
  • Pdf
 35. Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych - Specyfika, procesy, polityka
  • Pdf
 36. Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie
  • Pdf
 37. Architekci innowacyjności
  • ePub
  • Mobi
  • Audiobook
 38. Multi Level Marketing w działaniu. Najlepsze praktyki marketingu sieciowego
  • ePub
  • Mobi
 39. Energia!
  • ePub
  • Mobi
 40. System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju
  • Książka drukowana
 41. Kryzys bez końca
 42. Mapa wzrostu. Szanse gospodarcze grupy BRICs
  • ePub
  • Mobi
 43. Winning - odpowiedzi
  • ePub
  • Mobi
 44. Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych?
  • ePub
  • Mobi
 45. Myśl jak zwycięzca
  • ePub
  • Mobi
 46. Znaj swoją wartość. O pieniądzach, kobietach i uczciwym wynagradzaniu
  • ePub
  • Mobi
 47. Seria TEZAURUS IDEI. Sun Tzu. SZTUKA WOJNY
  • ePub
  • Mobi
 48. Zmierzch HOMO ECONOMICUS
  • ePub
  • Mobi
  • Audiobook
 49. Bank 3.0. Nowy wymiar bankowości
  • ePub
  • Mobi
 50. Seria TEZAURUS IDEI. Niccol Machiavelli. KSIĄŻĘ
  • ePub
  • Mobi
 51. Seria TEZAURUS IDEI. Karol Marks. KAPITAŁ
  • ePub
  • Mobi
 52. Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach
  • ePub
  • Mobi
 53. Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię
  • ePub
  • Mobi
 54. Droga ważniejsza niż cel
  • ePub
  • Mobi
 55. iCon Steve Jobs. Najbardziej niezwykły akt II w historii biznesu
  • ePub
  • Mobi
 56. Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce
  • ePub
  • Mobi
 57. Testamenty, darowizny, spadki
  • Pdf
 58. Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego
  • Książka drukowana
 59. Przedsiębiorczość
 60. Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania
 61. Kwadrant przepływu pieniędzy
  • Książka drukowana
 62. Pomiar uniwersalny. Odkrywanie w biznesie wartości niematerialnych
 63. Finanse publiczne Teoria i praktyka
 64. Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce
 65. Polak w świecie finansów
 66. Polityka fiskalna w strefie euro
 67. Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania
 68. Kryzysy walutowe bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej
 69. Makro i mikroekonomia
 70. Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw. Wydanie w nowej szacie graficznej
 71. Podstawy finansów
 72. Makroekonomia dla zaawansowanych
 73. Od łabskiego do reńskiego kapitalizmu
 74. Ekonomia dobra i zła
 75. Finanse osobiste
 76. Credit Scoring
 77. Mikroekonomia
 78. Accounting. Recording and Firm Reporting as Source of Information for Users to Take Economic Decisions
  • Pdf
 79. Zmienić myślenie o firmie. Zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
  • ePub
  • Mobi
 80. Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny
  • Pdf
 81. Siedem kultur kapitalizmu
  • Książka drukowana
 82. Świat do przeróbki Spekulanci bankruci giganci i ich rywale. J0540-RPK
 83. Makrowikinomia Reset świata i biznesu
  • Książka drukowana
 84. Matematyka finansowa
 85. Ryzyko ubóstwa osób starszych
  • Pdf
 86. Nowa era innowacji
 87. Globalny kryzys a jednocząca się Europa
 88. Wielka transformacja
 89. Lobbing
 90. Spisek bogatych
 91. Kompendium wiedzy o konkurencyjności
 92. SMEs in Modern Economics. Selected Issues
  • Pdf
 93. Logistyka ekonomiczna Procesy logistyczne
 94. Controlling Planowanie kontrola kierowanie
 95. Faktoring w bankowości - strategia przyszłości. Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnienia faktoringu jako usługi finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Pdf
 96. Faktoring w bankowości - strategia przyszłości
  • Pdf
 97. Faktoring w bankowości - strategia przyszłości. Rozdział 3. Możliwości wykorzystania potencjału faktoringu; rynek usług faktoringowych w Polsce i Unii Europejskiej
  • Pdf
 98. Faktoring w bankowości - strategia przyszłości. Rozdział 2. Faktoring i jego potencjał
  • Pdf
 99. Faktoring w bankowości - strategia przyszłości Rozdział 5. Bankowość lokalna a faktoring w świetle reguł gospodarki przyszłości (opartej na wiedzy i informacji)
  • Pdf
 100. Faktoring w bankowości - strategia przyszłości. Rozdział 4. Aspekt przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności banku w branży faktoringowej
  • Pdf
 101. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
  • Książka drukowana
 102. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej
  • Pdf
 103. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 1. Integracja rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej
  • Pdf
 104. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 2. Jednolity rynek papierów wartościowych Unii Europejskiej
  • Pdf
 105. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 3. Rynek papierów wartościowych w Polsce w świetle rozwiązań europejskich
  • Pdf
 106. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 4. Spółka akcyjna i akcje
  • Pdf
 107. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 5. Emisja akcji na publicznym rynku papierów wartościowych
  • Pdf
 108. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 9. Jednolity paszport europejski dla emitentów akcji
  • Pdf
 109. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 8. Funkcjonowanie spółki publicznej
  • Pdf
 110. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 7. Publiczna emisja akcji i ich wprowadzenie do obrotu giełdowego krok po kroku - podsumowanie
  • Pdf
 111. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 6. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
  • Pdf
 112. Emisja akcji w Polsce w nowej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 10. Korzyści i negatywne aspekty publicznej emisji oraz wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, w nowej, europejskiej perspektywie
  • Pdf
 113. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 5. Wyniki testów modelu segmentacji współczynnika beta
  • Pdf
 114. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 6. Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 115. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 116. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 1. Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej
  • Pdf
 117. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 2. Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej
  • Pdf
 118. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 3. Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe'a oraz jego pochodne
  • Pdf
 119. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań empirycznych
  • Pdf
 120. Przepowiednia bogatego ojca. Dlaczego nieuchronnie zbliżamy się do największego w historii krachu na rynku
  • Książka drukowana
płatności onepress.pl