Książki » Ekonomia

Książki z kategorii Ekonomia w przystępny sposób poruszają zagadnienia ekonomii i gospodarki. Tłumaczą zasady rządzące światem biznesu i przedstawiają całościowy obraz poglądów gospodarczych. Pokazują jak kształtują się trendy gospodarcze oraz jak interpretować wskaźniki ekonomiczne. Pomagają zrozumieć zachowania konsumentów, zasady podaży i popytu, zagadnienia polityki monetarnej oraz odszyfrować znaczenie międzynarodowego handlu, omawiają stosunki międzynarodowe w biznesie.
 1. Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski
  • Pdf
 2. Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka
  • Pdf
 3. Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy
  • Pdf
 4. Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 7. Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania
  • Pdf
 5. Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek
  • Pdf
 6. Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020
  • Pdf
 7. Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne
  • Pdf
 8. Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe
  • Pdf
 9. Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym
  • Pdf
 10. Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych
  • Pdf
 11. Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń
  • Pdf
 12. Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce
  • Pdf
 13. Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości
  • Pdf
 14. Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski
  • Pdf
 15. Co wywołuje przestępczość i jak ją można ograniczać? Wielowymiarowa analiza makroekonomiczna
  • Pdf
 16. Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy
  • Pdf
 17. Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie
  • Pdf
 18. Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania
  • Pdf
 19. Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro
  • Pdf
 20. Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect
  • Pdf
 21. Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce
  • Pdf
 22. Zasoby naturalne - postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy
  • Pdf
 23. Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście relacji z pacjentami
  • Pdf
 24. Management Accounting Innovations the Case of ABC in Poland
  • Pdf
 25. Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego
  • Pdf
 26. Modele kursów walutowych
  • Pdf
 27. Kurs złoty/euro: teoria i empiria
  • Pdf
 28. Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce
  • Pdf
 29. Pracownicza partycypacja finansowa. Geneza, uwarunkowania rozwoju, rezultaty
  • Pdf
 30. Prognozowanie szeregów czasowych metodami ewolucyjnymi
  • Pdf
 31. Polityczna kreacja ładu ekonomicznego. Teoria i praktyka
  • Pdf
 32. Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie
  • Pdf
 33. Architekci innowacyjności
  • ePub
  • Mobi
  • Audiobook
 34. Potęga skupienia
  • ePub
  • Mobi
 35. Multi Level Marketing w działaniu. Najlepsze praktyki marketingu sieciowego
  • ePub
  • Mobi
 36. Energia!
  • ePub
  • Mobi
 37. System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju
  • Książka drukowana
 38. Kryzys bez końca
 39. Mniej. Intymny portret zakupowy Polaków
 40. Mapa wzrostu. Szanse gospodarcze grupy BRICs
  • ePub
  • Mobi
 41. Bank 3.0. Nowy wymiar bankowości
  • ePub
  • Mobi
 42. Zmierzch HOMO ECONOMICUS
  • ePub
  • Mobi
  • Audiobook
 43. Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię
  • ePub
  • Mobi
 44. Znaj swoją wartość. O pieniądzach, kobietach i uczciwym wynagradzaniu
  • ePub
  • Mobi
 45. Winning - odpowiedzi
  • ePub
  • Mobi
 46. Myśl jak zwycięzca
  • ePub
  • Mobi
 47. Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce
  • ePub
  • Mobi
 48. Testamenty, darowizny, spadki
  • Pdf
 49. Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania
 50. Polak w świecie finansów
 51. Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy
 52. Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania
 53. Makro i mikroekonomia
 54. Kryzysy walutowe bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej
 55. Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego
  • Książka drukowana
 56. Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw. Wydanie w nowej szacie graficznej
 57. Pomiar uniwersalny. Odkrywanie w biznesie wartości niematerialnych
 58. Polityka fiskalna w strefie euro
 59. Finanse publiczne Teoria i praktyka
 60. Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce
 61. Przedsiębiorczość
 62. Credit Scoring
 63. Ekonomia dobra i zła
 64. Makroekonomia dla zaawansowanych
 65. Od łabskiego do reńskiego kapitalizmu
 66. Finanse osobiste
 67. Kompendium wiedzy o ekonomii
 68. Podstawy finansów
 69. Makroekonomia
 70. Accounting. Recording and Firm Reporting as Source of Information for Users to Take Economic Decisions
  • Pdf
 71. Zmienić myślenie o firmie. Zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
  • ePub
  • Mobi
 72. Makrowikinomia Reset świata i biznesu
  • Książka drukowana
 73. Matematyka finansowa
 74. Świat do przeróbki Spekulanci bankruci giganci i ich rywale. J0540-RPK
 75. Siedem kultur kapitalizmu
  • Książka drukowana
 76. Ryzyko ubóstwa osób starszych
  • Pdf
 77. Wielka transformacja
 78. Zagadki wzostu gospodarczego
  • Książka drukowana
 79. Nowa era innowacji
 80. Lobbing
 81. Globalny kryzys a jednocząca się Europa
 82. Kompendium wiedzy o konkurencyjności
 83. Fundusze Unii Europejskiej
 84. SMEs in Modern Economics. Selected Issues
  • Pdf
 85. Logistyka ekonomiczna Procesy logistyczne
 86. Faktoring w bankowości - strategia przyszłości. Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnienia faktoringu jako usługi finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Pdf
 87. Faktoring w bankowości - strategia przyszłości
  • Pdf
 88. Faktoring w bankowości - strategia przyszłości. Rozdział 3. Możliwości wykorzystania potencjału faktoringu; rynek usług faktoringowych w Polsce i Unii Europejskiej
  • Pdf
 89. Faktoring w bankowości - strategia przyszłości. Rozdział 2. Faktoring i jego potencjał
  • Pdf
 90. Faktoring w bankowości - strategia przyszłości Rozdział 5. Bankowość lokalna a faktoring w świetle reguł gospodarki przyszłości (opartej na wiedzy i informacji)
  • Pdf
 91. Faktoring w bankowości - strategia przyszłości. Rozdział 4. Aspekt przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności banku w branży faktoringowej
  • Pdf
 92. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej
  • Pdf
 93. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 1. Integracja rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej
  • Pdf
 94. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 2. Jednolity rynek papierów wartościowych Unii Europejskiej
  • Pdf
 95. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 3. Rynek papierów wartościowych w Polsce w świetle rozwiązań europejskich
  • Pdf
 96. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 4. Spółka akcyjna i akcje
  • Pdf
 97. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 5. Emisja akcji na publicznym rynku papierów wartościowych
  • Pdf
 98. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 9. Jednolity paszport europejski dla emitentów akcji
  • Pdf
 99. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 8. Funkcjonowanie spółki publicznej
  • Pdf
 100. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 7. Publiczna emisja akcji i ich wprowadzenie do obrotu giełdowego krok po kroku - podsumowanie
  • Pdf
 101. Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 6. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
  • Pdf
 102. Emisja akcji w Polsce w nowej perspektywie - jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Rozdział 10. Korzyści i negatywne aspekty publicznej emisji oraz wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, w nowej, europejskiej perspektywie
  • Pdf
 103. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 5. Wyniki testów modelu segmentacji współczynnika beta
  • Pdf
 104. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 6. Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 105. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a
  • Pdf
 106. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 1. Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej
  • Pdf
 107. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 2. Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej
  • Pdf
 108. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 3. Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe'a oraz jego pochodne
  • Pdf
 109. Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe'a. Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań empirycznych
  • Pdf
 110. Adam Smith. Ekonomia polityczna
  • Pdf
 111. Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity
  • Pdf
 112. Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka
  • Pdf
 113. Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje
  • Pdf
 114. Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny
  • Pdf
 115. Wstęp do teorii sterowania procesami w przedsiębiorstwach
  • Pdf
płatności onepress.pl